Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμός μελών - Καταστατική θέση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του νόμου 4150/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι δυνατόν να διορίζονται δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στο δημόσιο τομέα πλην του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι δύο Εισηγητές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Εάν τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι και μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) για την αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εάν τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι και υπάλληλοι του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τον χρόνο της θητείας τους στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων υπόκεινται σε αναστολή της εργασιακής τους σχέσης.

 

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα, επαγγελματική ή επιχειρηματική, που επιφέρει σύγκρουση καθηκόντων ή συμφερόντων με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

 

4. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους και έχουν υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 

5. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους σε περίπτωση που καταδικαστούν με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007).

 

Στην περίπτωση αυτή ορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.

 

6. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και μέχρι έκδοσης τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται νέο μέλος για θητεία που αντιστοιχεί στον χρόνο αναστολής.

 

7. Απαγορεύεται στα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κατά τη διάρκεια της θητείας τους να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές κάθε είδους επιχείρησης η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα συναφή με τη λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμένων. Εάν μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους εταιρικά μερίδια ή μετοχές των προαναφερόμενων επιχειρήσεων από κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωση με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των προαναφερομένων επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι σύζυγοί τους.

 

8. Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων που κατείχε οργανική θέση υπαλλήλου ή λειτουργού του δημοσίου τομέα, επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν το διορισμό του μετά τη λήξη της θητείας του. Η θητεία του στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία, ενώ κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Εάν η θέση που κατείχε ως υπάλληλος δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί κατά τη λήξη της θητείας του, θεωρείται ότι κατέχει ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως όταν αποχωρήσει.

 

9. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων υποβάλλουν ετησίως τις, προβλεπόμενες από το νόμο 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) και νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

 

10. Τα πειθαρχικά αδικήματα των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα περί Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, κρίνονται, μετά από παραπομπή από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από πενταμελές ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο με διετή θητεία το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και απαρτίζεται από τους εξής: έναν δικαστικό λειτουργό του Συμβουλίου της Επικρατείας, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου, έναν του Αρείου Πάγου, έναν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ένα μέλος διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου ή Εμπορικού Δικαίου, και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, υπό την προεδρία του αρχαιότερου από τα δικαστικά μέλη του συμβουλίου αυτού. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διορίζεται και ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι μέλη της γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Το συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία 3 τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατόπιν ακρόασης του εγκαλουμένου. Ο τελευταίος απολαμβάνει του δικαιώματος να παρίσταται στην ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου διαδικασία με δικηγόρο. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη διαβίβαση σε αυτό πλήρους φακέλου της υπόθεσης. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί υπαλληλικής προσφυγής.

 

Κατά τα λοιπά, για την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα.

 

12. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει αυτοτελώς την ικανότητα να παρίσταται σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις ή έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 43 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του νόμου 4150/2013, όπως ισχύει).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.