Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τήρηση Πρακτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε συνεδρίαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων τηρούνται πρακτικά με ευθύνη της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από ένα ή περισσότερα μέλη σημειώνεται η άρνηση, καθώς και οι λόγοι αυτής, εφόσον το αρνούμενο μέλος παραδώσει στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από τη λήξη της συνεδρίασης, γραπτή ενυπόγραφη δήλωση για τους λόγους της άρνησής του.

 

2. Τα πρακτικά και οι εισηγήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, τα οποία αφορούν την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια, καταχωρίζονται σε ειδικό Βιβλίο Διαβαθμισμένων.

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων μπορεί να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και απόρρητα και να καταχωρίζονται στο ειδικό Βιβλίο Διαβαθμισμένων τμήματα των πρακτικών ή των εισηγήσεων εφόσον, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, θίγονται επιχειρηματικά συμφέροντα ή παραβλάπτεται ο υγιής ανταγωνισμός ή συντρέχει κάποιος από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.