Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διάρθρωση, Στελέχωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων διαρθρώνεται ως ακολούθως: Γενική Διεύθυνση η οποία αποτελείται από τις εξής δύο Διευθύνσεις:

 

(α) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς και

 

(β) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 

2. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι οι εξής:

 

(α) μεριμνά για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(β) ενημερώνει τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της και εισηγείται επί θεμάτων σχετικών με την οργανωτική διάρθρωση και απόδοση των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, καθώς και την πολιτική προσωπικού,

 

(γ) προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή ενεργειών και μέτρων που προβάλλουν, βελτιώνουν την εικόνα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και προωθούν την ανάπτυξη των εργασιών της,

 

(δ) παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις δράσεις των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

 

(ε) παρακολουθεί την ταμειακή κατάσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και μεριμνά για την πραγματοποίηση των εσόδων της που προέρχονται από διάφορες πηγές.

 

3. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

(α) Τμήμα Εποπτείας,

(β) Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης,

(γ) Τμήμα Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων,

(δ) Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων.

 

4. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

(α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,

(β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού,

(γ) Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

5. H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων επικουρείται στη διοικητική της λειτουργία από τα εξής:

 

(α) Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων,

(β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης,

(γ) Γραφείο Επικοινωνίας.

 

Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και το Γραφείο Επικοινωνίας είναι αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.