Προεδρικό διάταγμα 19/1/76

ΠΔ 19-01-1976: Περί τροποποιήσεως του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 19-01-1976: Περί τροποποιήσεως του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 41/Δ/1976), 08-02-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 34 παράγραφος 1 αυτού, της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973) και ιδόντες την υπ' αριθμόν Ε22219/2908/19-09-1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 277/Δ/1973), την υπ' αριθμόν 975/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 887/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής), ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 3

 

1. Η μέγιστη δυναμένη να καλυφθεί επιφάνεια εκάστου οικοπέδου ορίζεται δια μεν τους τομείς 1, 1)β και 1)γ εις 20% δια δε τους τομείς 1)α, 2, 4 και 5 εις 30%, στον τομέα 1)δ σε 15% και στον τομέα 3 σε 10% της επιφάνειας αυτών.}

 

2. Η περίπτωση ε' του άρθρου 4 του ως άνω από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) στον τομέα 3 σε 0,20 δια δε τα οικόπεδα περί ων οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 τα κείμενα εις μεν τον τομέα 1 εις 0,75 εις δε τον τομέα 1)γ εις 0,50}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-01-1976.

 

(Στο ΦΕΚ αναφέρεται μάλλον λανθασμένα ως 1975)

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.