Προεδρικό διάταγμα 19/8/81c

ΠΔ 19-08-1981: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσεως και διατάξεως κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κείμενης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πολυγύρου (Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-08-1981: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσεως και διατάξεως κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κείμενης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πολυγύρου (Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 502/Δ/1982), 14-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 7, 9 (παράγραφος 2), ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968) και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των άρθρων 34 (παράγραφος 1) και 80 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979, περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 47/1981 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 737/1979, 271/1981 και 569/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 26891/1981 δήλωση των Μιχαήλ Παντελή Ρόκκου και Αναστασίας Μιχαήλ Ρόκκου, γενομένη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Εμμανουήλ Σαραγιώτη περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων και αναλήψεως υποχρεώσεως εκτελέσεως έργων υποδομής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 983/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομε:

 

1. Εγκρίνονται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως εκτάσεως 74546 m2, φερομένης ως ανηκούσης εις τους: Μιχαήλ Παντελή Ρόκκου και Αναστασίας συζύγου Μιχαήλ Ρόκκου, κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πολυγύρου (Χαλκιδικής), δια του καθορισμού δέκα (10) οικοδομήσιμων χώρων και θέσεως κτιρίων αναψυκτηρίου και θυρωρείου, ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν 38954/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος, ως ακολούθως:

 

α) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 10% εφ' ολοκλήρου του γηπέδου. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως, εις έκαστον εκ των οικοδομήσιμων χώρων δε θα υπερβαίνει τον αριθμόν ο οποίος αναγράφεται επ αυτών εις το ανωτέρω διάγραμμα.

 

β) Συντελεστής δομήσεως 0,13 εφ' ολοκλήρου της εκτάσεως.

 

γ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2, επιτρεπομένης της κατασκευής υπογείου.

 

δ) Μέγιστον ύψος κτιρίων 8,5 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης μετρούμενο εκ του πέριξ φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους.

 

ε) Οικοδομικό σύστημα πανταχόθεν ελεύθερον με ελάχιστη απόσταση κτιρίων εκ των ορίων του οικοδομήσιμου χώρου 2,00 m και απόσταση μεταξύ των κτιρίων εφ' όσον αυτά δεν τοποθετούνται εν επαφή 3,30 m.

 

στ) Η μορφή των κτιρίων δέον να είναι παραδοσιακή κατά τα πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή:

 

ζ) Η επικάλυψις των κτιρίων να γίνει με στέγη εκ κεράμων βυζαντινού τύπου και με κλίση όχι μεγαλύτερη του 30%.

 

η) Τα κουφώματα των όψεων να είναι ξύλινα με αναλογίας 1:3 περίπου.

 

θ) Τα στηθαία των εξωστών να είναι συμπαγή σοβαντισμένα και να έχουν ξύλινα κάγκελα, εις τους σκεπαστούς, δε εξώστες να τοποθετηθούν απαραιτήτως ξύλινοι ορθοστάτες.

 

ι) Οι όψεις των κτιρίων να είναι επιχρισμένες ή από εμφανή τοιχοποιία.

 

ι)α) Η αρχιτεκτονική μελέτη να εγκριθεί υπό της αρμοδίας δια την περιοχήν Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

pd.19.8.81c

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.