Προεδρικό διάταγμα 20/1/20d

ΠΔ 20-01-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου στην περιοχή Λιμνιάτης, στο οικοδομικό τετράγωνο 10, έγκριση πεζοδρόμου και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-01-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου στην περιοχή Λιμνιάτης, στο οικοδομικό τετράγωνο 10, έγκριση πεζοδρόμου και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 56/Δ/2020), 07-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως η ως άνω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

5. Την υπ' αριθμόν 88209/3724/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Καρπάθου δρόμου Καρπάθου (νομού Δωδεκανήσου) (ΦΕΚ 23/Δ/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΔΚ/959/1993 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου Επικύρωση έκθεσης Επιτροπής ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή με την επωνυμία Όρμος Πηγαδιών νήσου Καρπάθου, επισπεύδοντος Δήμου Καρπάθου νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 652/Δ/1993).

 

7. Την υπ' αριθμόν 219/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 18/συνεδρία 1η/27-02-2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Καρπάθου, Καλύμνου και Κω.

 

9. Την υπ' αριθμόν 108/συνεδρία 12η/19-12-2018 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 21863/897/19-07-2018 και 3752/88/16-01-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 211/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση της εκτέλεσης του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-01-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.