Προεδρικό διάταγμα 221/03

ΠΔ 221/2003: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 221/2003: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ανώνυμη εταιρεία, (ΦΕΚ 187/Α/2003), 18-07-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις:

 

1. Της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 158/1997 Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού λειτουργίας αυτής (ΦΕΚ 134/Α/1997).

 

3. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 811/1980 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και διαμορφώσεως σε ενιαίο κείμενο της περί Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία υφισταμένης νομοθεσίας όπως ισχύει (ΦΕΚ 198/Α/1980).

 

4. Της 50298/2418/08-05-2002 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 619/Β/2002).

 

5. Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2)α, του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία.

 

7. Την 200/2003 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 5: Διεθνείς διαγωνισμοί

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-07-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.