Προεδρικό διάταγμα 22/12/06

ΠΔ 22-12-2006: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης), για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-12-2006: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης), για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/2007), 26-01-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 2)β), 152 (παράγραφοι 6 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 161, 188, 243, 248, 249, 250, 254 και 255 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 114 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999) και τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 12 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 121721/1368/0010/1997 κοινή υπουργική απόφαση Αναγκαστική απαλλοτρίωση οικιστικής περιοχής της προς μετεγκατάσταση κοινότητας Κλείτου Αριδαίας νομού Κοζάνης συνολική έκτασης 1.300.000 m2 περίπου (ΦΕΚ 198/Δ/1997).

 

4. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

5. Την 121072/1996 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

6. Την 95744/10444/2001 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κλείτου Νομού Κοζάνης.

 

7. Την Τεχνική έκθεση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του οικισμού Κλείτου στο νομό Κοζάνης.

 

8. Το 243/2001 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 615/2003 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 290/2001, 294/2001 και 178/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 292/2002, 524/2002 και 292/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-12-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.