Προεδρικό διάταγμα 22/9/81c

ΠΔ 22-09-1981: Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως του οικοπέδου επί της οδού Σταδίου αριθμός 50 της πόλεως των Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-09-1981: Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως του οικοπέδου επί της οδού Σταδίου αριθμός 50 της πόλεως των Αθηνών, (ΦΕΚ 578/Δ/1981), 15-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των άρθρων 25A, 79 παράγραφος 6 αυτού, ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977) και 80 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του από 21-09-1979 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικόν Κέντρον) (ΦΕΚ 567/Δ/1979).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 311/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Το υπ' αριθμόν 40/23-06-1981 πρακτικόν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1214/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του οικοπέδου του κειμένου επί της οδού Σταδίου αριθμός 50 και εντός του οικοδομικού τετραγώνου του περικλειόμενου υπό των οδών Σταδίου, Εμμανουήλ Μπενάκη, Πανεπιστημίου και Σανταρόζα του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Αθηνών καθορίζονται ως κάτωθι και ειδικότερα ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο διά της υπ' αριθμόν Γ/43238/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 : 200 του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

2. Η κάλυψις κατ' ορόφους ορίζεται συμφώνως προς τα αναφερόμενα εις το ως άνω διάγραμμα.

 

3. Ό μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται εις 8, συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου.

 

4. Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 31.7 m οι δε στάθμες των ορόφων ως εμφαίνονται εις το σχέδιον τομής (τομή α-α) του διαγράμματος της παράγραφος 1 του παρόντος.

 

5. Οι αποστάσεις των εν εσοχή όψεων του κτιρίου ορίζονται: απόστασις τμήματος τρίτου ορόφου από την διατηρητέα όψιν 6.05 m, των δε υπολοίπων ορόφων 20.75 m.

 

6. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται 4.96.

 

7. Καθορίζεται εσωτερική στοά, ως αυτή εμφαίνεται εις το σχέδιον περιγράμματος του ισογείου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλάτους 6 m και 4.5 m, ή οποία καθ' όλον το μήκος αυτής μέχρι του σημείου εις το όποιον αρχίζει το νέον κτίριον δέον να διαμορφωθεί κατά τις όψεις αυτής με μορφολογικά στοιχεία του δαπέδου, οροφής, βιτρίνας ανάλογα με του υπάρχοντος κτιρίου.

 

8. Δέον όπως διατηρηθούν εις βάθος 1.2 m από την διατηρητέα πρόσοψη οι παλαιές είσοδοι. Η διακοσμητική οροφή του ενός ακραίου τμήματος, να τοποθετηθεί εις κατάλληλη θέση της κεντρικής στοάς κατά τις υποδείξεις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Επιβάλλεται ή κάλυψις διά κεραμοσκεπούς μονοκλινούς στέγης των τμημάτων των ως άνω παλαιών εισόδων.

 

9. Επιτρέπεται η κατασκευή κλίμακας καθόδου εις το υπόγειον πλάτους 1.4 m, τοποθετημένης εις τον άξονα του τμήματος της εσωτερικής στοάς.

 

10. Επιτρέπεται ή κατασκευή χώρων κυρίας χρήσεως εις το υπόγειον.

 

11. Επιτρέπεται ή κατασκευή αναδεντράδας (πέργκολας) με στοιχεία από μπετόν-αρμέ (δοκοί και στύλοι) επί του δώματος του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου εις απόσταση 6.05 m από την διατηρητέα όψιν.

 

12. Η αρχιτεκτονική μελέτη δέον όπως εγκριθεί υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

13. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν φέροντα υποστυλώματα στο χώρο της προβλεπομένης από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιον παρόδιας στοάς.

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

pd.22.9.81c

 

Εν Αθήναις τη 22-09-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.