Προεδρικό διάταγμα 23/7/14b

ΠΔ 23-07-2014: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας (νομού Αχαΐας) κατάργηση και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-2014: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας (νομού Αχαΐας) κατάργηση και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/2014), 12-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως το άρθρο 154 συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 (παράγραφος 3) του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014) και ισχύει.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

7. Την 108589/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού πλάτους και υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου - Πάτρας (από χιλιομετρική θέση 58+500 έως 79+800 και από 98+500 έως 115+400) που βρίσκεται στο νομό Αχαΐας όπως τροποποιήθηκε με τις 102802/2006 και 140200/2009 όμοιες αποφάσεις καθώς και με την 197813/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

8. Τις 70/2007 και 234/2005 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακράτας.

 

9. Την 18/2008 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

10. Την 50/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Το 7605/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το δήμο Αιγιαλείας και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 215/2013, 40/2014 και 132/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.