Προεδρικό διάταγμα 24/1/20

ΠΔ 24-01-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (νομού Λάρισας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-01-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (νομού Λάρισας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 62/Δ/2020), 12-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012)), όπως αυτά ισχύουν, το μεν άρθρο 31 (παράγραφος 1) μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014),το δε άρθρο 32 μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και την τροποποίηση του με το άρθρο 69 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 (παράγραφος 6) του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Την υπ' αριθμόν 63819/2836/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λάρισας του Δήμου Λάρισας (νομού Λάρισας) (ΦΕΚ 1042/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας Έγκριση Αναθεώρησης και Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/17000/763/2008 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου πόλεως Λάρισας (ΦΕΚ 162/ΑΑΠ/2008).

 

8. Την υπ' αριθμόν 130.5/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Παράταση σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015.

 

9. Την υπ' αριθμόν Α1191/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.

 

10. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΡ/ΤΠΚΑΜ/544538/389426/4790/740/16-11-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 694, 738 και 903/2017 και 157/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.

 

12. Την υπ' αριθμόν πράξη 37η/συνεδρία 7η/19-07-2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

13. Το υπ' αριθμόν 2198/08-03-2018 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων και το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2018 με Κ.Α.Ε. 40.7112.60028 σχετικό ποσό.

 

14. Τα υπ' αριθμούς 61597/4081/25-10-2018 και 87734/5319/14-12-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών-Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

16. Την υπ' αριθμόν 221/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-01-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.