Προεδρικό διάταγμα 24/2/20c

ΠΔ 24-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Β' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιώς (νομού Αττικής) για την έγκριση πεζοδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Β' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιώς (νομού Αττικής) για την έγκριση πεζοδρόμων, (ΦΕΚ 101/Δ/2020), 05-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους αντιστοίχως με το άρθρο 7 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), σε συνδυασμό με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 13 (παράγραφος 1) του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

4. Το από 27-07-1982 προεδρικό διάταγμα Χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού (Ιστορικό Κέντρο Πειραιά) (ΦΕΚ 410/Δ/1982).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Την υπ' αριθμόν 78946/4063/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πειραιά (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 79/Δ/1988), όπως ισχύει.

 

7. Το υπ' αριθμόν ALX-61259/22-05-2017 έγγραφο της Αττικό Μετρό

 

8. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής 152333/97241/4660/01-06-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

9. Τα υπ' αριθμούς οίκοθεν 1937/02-03-2018 και 10859/08-11-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Γ.Σ.Π. του Δήμου Πειραιά.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 97/2009, 639/2009, 18/2010, 374/2010, 343/2014 και 301/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

 

11. Την υπ' αριθμόν 110η/συνεδρία 12η/19-12-2018 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 235/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.