Προεδρικό διάταγμα 24/9/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την Κοινότητα Βάρης καθορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται:

 

Α) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Γηγενών τα εμφαινόμενα στο από 15-06-1950 διάγραμμα διανομής τους Υπουργείου Γεωργίας σε 1,20.

 

Β) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Βάρκιζα τα εμφαινόμενα αφ ενός μεν στο από [ΠΔ] 30-09-1938 διάταγμα περί πολεοδομικής διαρρυθμίσεως του συνοικισμού Βάρκιζα (ΦΕΚ 370/Α/1938) διάγραμμα, πλην των οικοπέδων των προοριζομένων δια καταστήματα και κέντρα αναψυχής αφ ετέρου δε εις το συνοδεύον το από [ΒΔ] 06-10-1962 βασιλικό διάταγμα περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρης εις περιοχήν Βάρκιζας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 159/Δ/1962) διάγραμμα ως και τα εμφαινόμενα εις το από 23-06-1956 διάγραμμα διανομής του Υπουργείου Γεωργίας ο ισχύων τοιούτος βάσει του άρθρου 2 του από [ΒΔ] 07-07-1972 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρης εις περιοχήν Βάρκιζας (ΦΕΚ 187/Δ/1972) σε 0,90.

 

Γ) Δια τα οικόπεδα τα προοριζόμενα μόνον δια καταστήματα και εμφαινόμενα εις το από [ΠΔ] 30-09-1938 διάταγμα (ΦΕΚ 370/Α/1938) διάγραμμα πλην των κέντρων αναψυχής, ως και τα οικόπεδα τα εμφαινόμενα δι ερυθράς διαγραμμίσεως εις το συνοδεύον το από 19-05-1969 περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρης (Αττικής) (ΦΕΚ 119/Δ/1969) σε 0,90.

 

Δ) Δια τα οικόπεδα τα προοριζόμενα βάσει του από [ΠΔ] 30-09-1938 διατάγματος (ΦΕΚ 370/Α/1938) δια κέντρα αναψυχής ο προκύπτων εκ του διατάγματος τούτου.

 

2. Το ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται.

 

Α) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιο (β) του παρόντος άρθρου το ισχύον βάσει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Β) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (β) σε 25% της επιφανείας αυτών.

 

Γ) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον του παρόντος άρθρου σε 40% της επιφάνειας αυτών.

 

Δ) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (δ) του παρόντος άρθρου το προκύπτον τοιούτον γραμμικώς εκ του διαγράμματος του συνοδεύοντος το από [ΠΔ] 30-09-1938 διάταγμα (ΦΕΚ 370/Α/1938).

 

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το ανώτατον ύψος των οικοδομών ορίζεται:

 

α) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιο (α) του παρόντος άρθρου ο καθοριζόμενος τοιούτος βάσει των διατάξεων του από [ΒΔ] 04-06-1960 βασιλικού διατάγματος περί ανωτάτου ύψους οικοδομών και μεγίστου συντελεστού εκμεταλλεύσεως οικοπέδων εις τμήμα του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΦΕΚ 86/Δ/1960), ήτοι 3 ορόφους και ύψος 11 m.

 

β) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφια (β) και (γ) του παρόντος άρθρου το ανώτατον ύψος το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 3 του από [ΒΔ] 07-07-1972 διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/1972), ήτοι δια μεν τα οικόπεδα του εδαφίου (β) 14 m, δια δε του εδαφίου (γ) σε 13 m ο δε ανώτατος αριθμός ορόφων αυτών καθορίζεται σε 4.

 

γ) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (δ) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται το ισχύον ύψος, ήτοι 4 m και αριθμός ορόφων εις (1).

 

4. Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (β) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται το ισόγειο των οικοδομών όπως χρησιμοποιείται και δια κατάστημα, μεγίστου εμβαδού σε 25 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.