Προεδρικό διάταγμα 24/9/76 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας καθορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται:

 

α) δια τα οικόπεδα τα εμφαινόμενα εις τα από 19-12-1953 και 27-10-1954 διαγράμματα διανομής Υπουργείου Γεωργίας σε 1.20.

 

β) δια τα οικόπεδα τα εμφαινόμενα εις το συνοδεύον το από [ΒΔ] 25-10-1966 βασιλικό διάταγμα περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιάς Φώκαιας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεων των οικοπέδων αυτού, διάγραμμα (ΦΕΚ 182/Δ/1966), ως τούτο τροποποιήθηκε δια του από [ΒΔ] 29-11-1967 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 25-10-1966 βασιλικού διατάγματος περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιάς Φώκαιας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 177/Δ) σε 0,40.

 

2. Το ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται:

 

α) δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (α) του παρόντος άρθρου το ισχύον τοιούτον βάσει των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

β) δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (β) του παρόντος άρθρου το ισχύον τοιούτον, βάσει του από [ΒΔ] 29-11-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 177/Δ/1967) ήτοι 20% της επιφανείας αυτών.

 

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το ανώτατον ύψος των οικοδομών ορίζεται:

 

α) δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 το εδάφιον (α) του παρόντος άρθρου ο ισχύων αριθμός ορόφων βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969), ήτοι 3 όροφοι και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος 11 m.

 

β) δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (β) του παρόντος άρθρου 2 όροφοι ανώτατο ύψος 7,50 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.