Προεδρικό διάταγμα 24/9/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την Κοινότητα Ανάβυσσου καθορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται:

 

Α) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Πεύκα - Γιουρντά Τομεύς Α τα εμφαινόμενα εις το συνοδεύον το από 09-10-1959 βασιλικό διάταγμα περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής) εις θέσιν Πεύκα - Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 1/Δ/1959) διάγραμμα ως τούτο τροποποιήθηκε δια του από [ΒΔ] 01-03-1966 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, Ανάβυσσου (Αττικής) εις θέσιν Πεύκα Γιουρντά, και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 40/Δ/1966) εις 0.5.

 

Β) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Πεύκα - Γιουρντά Τομεύς Β τα εμφαινόμενα εις το συνοδεύον το από 09-10-1959 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 1/Δ/1959) διάγραμμα, ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του από [ΒΔ] 19-09-1968 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου Αττικής εις θέσιν Πεύκα - Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 180/Δ/1968) σε 0.6.

 

Γ) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Πεύκα - Γιουρντά τα ενταχθέντα δια του από 20-04-1964 βασιλικού διατάγματος περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής) εις θέσιν Πεύκα - Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 48/Δ/1964) σε 0.5.

 

Δ) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Πεύκα - Γιουρντά τα εμφαινόμενα εις το συνοδεύον από 21-04-1965 βασιλικό διάταγμα περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής) εις θέσιν Πεύκα - Γιουρντά και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 74/Δ/1965) διάγραμμα σε 0.2.

 

Ε) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Αγίου Νικολάου τα εμφαινόμενα εις το συνοδεύον το από [ΒΔ] 22-02-1965 βασιλικό διάταγμα περί επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Αττικής εις θέσιν Άγιος Νικόλαος και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 47/Δ/1965) διάγραμμα, σε 0.4.

 

ΣΤ) Δια τα οικόπεδα της περιοχής Αρετσού τα εμφαινόμενα εις τα από 21-08-1946 και 30-01-1957 διαγράμματα διανομής του Υπουργείου Γεωργίας σε 1.2.

 

2. Το ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σε 10% της επιφανείας αυτών, δια δε τα οικόπεδα των εδαφίων (α), (β), (γ), (ε) και (στ) το ισχύον τοιούτον, κατά την δημοσίευση του παρόντος βάσει των κειμένων διατάξεων, ήτοι 25%, 30%, 25%, 20% και 70% της επιφανείας αυτών αντιστοίχως.

 

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το ανώτατον ύφος των οικοδομών ορίζεται.

 

Α) Δια τα οικόπεδα των περιοχών της παραγράφου 1 εδάφια (α) έως και (ε) του παρόντος άρθρου 2 όροφοι και το ύψος 7.5 m.

 

Β) Δια τα οικόπεδα της περιοχής της παραγράφου 1 εδάφιον (στ) του παρόντος άρθρου ο ισχύων τοιούτος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 164/Δ/1969) ήτοι 3 όροφοι και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 11 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.