Προεδρικό διάταγμα 251/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Βιβλίον παραβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις εκάστην πολεοδομική αρχήν τηρείται ίδιον βιβλίον εις το οποίον καταχωρούνται περιληπτικά στοιχεία εκάστης διαπιστουμένης παραβάσεως και της περαιτέρω πορείας αυτής, και ιδία στοιχεία της εκθέσεως αυτοψίας, της αποφάσεως επιβολής της διοικητικής ποινής, της μονιμοποιήσεως ταύτης και της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής, της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής και της περαιτέρω πορείας επί ταύτης και της βεβαιώσεως του προστίμου εις το οικείον Ταμείον.

 

2. Ο κατά ημερολογιακό έτος αύξων αριθμός υπό τον οποίον καταχωρείται εις το βιβλίον παραβάσεων εκάστη εκ τούτων αναγράφεται εις τον οικείον φάκελλο, την έκθεση αυτοψίας, την πράξη επιβολής και εις παν εκδιδόμενο σχετικό προς ταύτη έγγραφον ως και εις τον σχετικό φάκελλο της υποθέσεως.

 

3. Το βιβλίον προ της χρήσεώς του αριθμείται και μονογραφείται ανά φύλλον υπό του Προϊσταμένου της Πολεοδομικής Αρχής, ο οποίος εις την τελευταία αυτού σελίδα βεβαιώνει δια πράξεώς του την τοιαύτη αρίθμηση και τον ολικό αριθμόν φύλλων του βιβλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.