Προεδρικό διάταγμα 251/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προσφυγή - εκδίκασις αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά των κατά το άρθρο 1 του παρόντος Διατάγματος αποφάσεων που επιβάλουν την διοικητική ποινή του προστίμου, επιτρέπεται η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου 947/1979 προσφυγή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου.

 

2. Δια την άσκηση της προσφυγής, δια την εκδίκαση ταύτης ως και δια την άσκηση και εκδίκαση των κατά το επόμενο άρθρο ενδίκων μέσων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δια του νόμου [Ν] 4125/1970 κυρωθέντος Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας ως αυτές εκάστοτε ισχύουν, με τις εις τις επόμενες παραγράφους τον παρόντος άρθρου και εις το επόμενο άρθρον οριζόμενες αποκλίσεις.

 

3. Υπό μονομελή σύνθεση του διοικητικού πρωτοδικείου συζητούνται οι προσφυγές κατά αποφάσεων προστίμου μέχρι και διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Οι λοιπές προσφυγές συζητούνται υπό του δικαστηρίου τούτου εν τριμελή συνθέσει. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 

4. Η προσφυγή ασκείται εντός της υπό της παραγρ. 2 του άρθρου 60 του νόμου 947/1 προθεσμίας ενός μηνός από της κοινοποιήσεως εις τον υπόχρεο της αποφάσεως αντί της υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, οριζόμενης προς τούτο προθεσμίας. Οι λοιπές διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 77 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

 

5. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Έκτου του ως άνω Κώδικα (άρθρα 70 - 72) περί εξωδίκου λύσεως διαφορών δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω.

 

6. Όπου εις τις διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα αναφέρεται ή εκδούσα την πράξη αρχή ή οικονομική αρχή ή φορολογική αρχή νοείται η κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος αρμοδία πολεοδομική αρχή. Ταύτα ισχύουν ιδία δια:

 

α) Την κατά το άρθρον 27 παράγραφος 1 του ανωτέρω Κώδικα εκπροσώπηση του Δημοσίου εις την δίκην,

 

β) την κατά το άρθρον 79 επίδοση της προσφυγής,

 

γ) την κατά το άρθρον 82 υποχρέωσιν εμπροθέσμου αποστολής του φακέλλου. Επίσης όπου αναφέρεται φορολογική διαφορά νοείται ή εκ της εφαρμογής του άρθρου 60 του νόμου 947/1979 και του παρόντος Διατάγματος διοικητική διαφορά.

 

7. Όπου εις τις διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών νοείται ο Υπουργός Δημοσίων Έργων ή το υπό τούτου εξουσιοδοτούμενο όργανον της Κεντρικής ή της οικείας διανομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδία δια την υπέρ του Δημοσίου άσκηση της προσφυγής κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κώδικα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.