Προεδρικό διάταγμα 251/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Έκθεσις αυτοψίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της εκδόσεως της κατά το προηγούμενον άρθρον αποφάσεως προς επιβολή του προστίμου προηγείται αυτοψία δια την διαπίστωσιν της παραβάσεως.

 

2. Η αυτοψία διενεργείται υπό υπαλλήλου της αρμοδίας πολεοδομικής αρχής οριζομένου υπό του Προϊσταμένου ταύτης ή του κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμου αναπληρωτού του.

 

3. Περί της αυτοψίας συντάσσεται σχετική έκθεσις υπογραφομένη υπό του διενεργήσαντος την αυτοψία. Η έκθεσις περιλαμβάνει περιγραφή της παραβάσεως, μνεία των κανόνων τους οποίους παραβαίνει αυτή, μνεία των στοιχείων του ακινήτου εις το οποίον σημειώνεται ή παράβασις, στοιχεία των ιδιοκτητών του ακινήτου εις το οποίον διαπιστώνεται η παράβασις ή του ιδιωτικού φορέως προγράμματος ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού υπό του οποίου διεπράχθη η παράβασις ως και παν έτερον χρήσιμο στοιχείον. Σκαρίφημα ή σχέδιον δύναται να περιλαμβάνεται εις την έκθεση ή να συνοδεύει αυτήν μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητον δια την περιγραφή της παραβάσεως.

 

4. Η έκθεσις θεωρείται υπό του Προϊσταμένου της πολεοδομικής αρχής ή του υπ' αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου ταύτης, ο οποίος δύναται εάν κρίνει τούτο σκόπιμον να διενεργήσει νέα αυτοψία.

 

5. Η έκθεσις κοινοποιείται εις τους ιδιοκτήτες που βαρύνονται οι οποίοι δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών να γνωστοποιήσουν εις την αρμόδια πολεοδομική αρχήν τυχόν αντιρρήσεις των. Τυχόν μη υποβολή εμπροθέσμως αντιρρήσεων δεν κωλύει την άσκηση της κατά το άρθρο 4 του παρόντος προσφυγής. Η κοινοποίησις της εκθέσεως γίνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου. Η απόφασις περί επιβολής της κυρώσεως εκδίδεται μετά την παρέλευσιν της ανωτέρω πενθημέρου προθεσμίας και, κατά την έκδοσή της, λαμβάνονται υπ' όψιν και οι τυχόν εμπροθέσμως υποβληθείσες αντιρρήσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.