Προεδρικό διάταγμα 251/81 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Βεβαίωσις και καταβολή προστίμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παρέλευσιν απράκτου της προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής κατά την διαδικασίαν του άρθρου 1 του παρόντος, η αρμοδία πολεοδομική Αρχή βεβαιώνει το σχετικό πρόστιμον εις το αρμόδιο Δημόσιον Ταμείον. Το βεβαιούμενου ποσόν καταβάλλεται εφ' άπαξ.

 

2. Εις περίπτωσιν ασκήσεως προσφυγής, βεβαιώνεται αμέσως το 20% του αμφισβητουμένου προστίμου. Το βεβαιούμενου ποσόν καταβάλλεται εις οκτώ (8) ίσες μηνιαίας δόσεις, της Α' δόσεως καταβαλλομένης εντός του επομένου από της βεβαιώσεως μηνός το ποσόν τούτο συμψηφίζεται προς το βάσει της αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου καθορισθέν ποσόν. Το τυχόν επί πλέον βεβαιωθέν ποσόν εκπίπτεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωσιν.

 

3. Το μετά την έκδοση της αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου βεβαιούμενου ποσόν καταβάλλεται εφ' άπαξ εντός του επομένου από της βεβαιώσεως μηνός.

 

4. Αρμόδιο Δημόσιον Ταμείον δια την βεβαίωση και είσπραξη του προστίμου, είναι το Δημόσιον Ταμείον του επαγγέλματος του οφειλέτου και επί μη ασκήσεως επαγγέλματος το Δημόσιον Ταμείον της κατοικίας του.

 

5. Επί των χρηματικών καταλόγων οι οποίοι συντάσσονται δια την βεβαίωση του προστίμου, αναγράφονται πλην των άλλων στοιχείων και ο τρόπος της καταβολής, ως και ο αριθμός των δόσεων.

 

6. Η κατά τα ανωτέρω βεβαίωσις διενεργείται εντός δεκαπενθημέρου από της απράκτου παρελεύσεως της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής ή από της περιελεύσεως εις την αρμόδια αρχήν της επί της προσφυγής εκδοθείσης οριστικής αποφάσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.