Προεδρικό διάταγμα 251/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Επιβολή του προστίμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 60 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών δια παραβιάσεις των διατάξεων του ανωτέρω νόμου 947/1979 ή των βάσει των άρθρων 7, 9 και 11 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. τιθεμένων όρων και περιορισμών δομήσεως και χρήσεως ακινήτων γίνεται δι' αποφάσεως του προϊσταμένου της πολεοδομικής αρχής ή του κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμου αναπληρωτού του.

 

2. Κατά τόπον αρμοδία είναι η πολεοδομική αρχή εις την περιφέρεια της οποίας ευρίσκεται το ακίνητο εις το οποίον διαπιστώνεται ή παράβασις. Προκειμένου περί παραβάσεων της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόμου 947/1979 κατά τόπον αρμοδία είναι ή πολεοδομική αρχή εις την περιφέρεια της οποίας ευρίσκεται ή ζώνη της ενεργού πολεοδομίας ή του αστικού αναδασμού.

 

3. Δια της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως προσδιορίζεται το ποσόν του εις έκαστη συγκεκριμένη περίπτωσιν επιβαλλομένου προστίμου, εντός των υπό του νόμου οριζομένων ορίων.

 

4. Ο προσδιορισμός του ποσού του προστίμου γίνεται βάσει των συνθηκών της παραβάσεως.

 

5. Η απόφασις κοινοποιείται προς τον υπόχρεο δια του οικείου αστυνομικού Τμήματος ή δια παντός ετέρου δημοσίου οργάνου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.