Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3406/1927, άρθρο 12 του νόμου [Ν] 4098/1929).

 

1. Η δια των γεφυρών των οδών πάσης κατηγορίας διέλευση φορτίων ασυνήθους βάρους, δυναμένων να έχουν επιβλαβή επίδραση επί της στερεότητας των γεφυρών, επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγγράφου αδείας του αρμοδίου Μηχανικού.

 

2. Η άνευ αδείας διέλευση και εφόσον δεν επήλθε βλάβη στην γέφυρα τιμωρείται δια προστίμου μέχρι δραχμών 500 και φυλακίσεως μέχρι δέκα ημερών, εάν δ' επήλθε βλάβη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24.

 

3. Τα εισπραττόμενα κατά τις διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ποσά εκ της επιβολής προστίμου στην περίπτωση καθ' ην δεν επήλθε βλάβη στην γέφυρα κατατίθενται υπό των Δημοσίων Ταμιών στο Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της έδρας των, για να μεταβιβασθούν στο Κεντρικό μεν κατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος, εφ' όσον πρόκειται γέφυρας κείμενης επί εθνικής οδού, εις Υποκατάστημα δε της έδρας του οικείου Ειδικού Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας εφόσον πρόκειται περί επαρχιακής οδού. Εάν η γέφυρα κείται επί δημοτικής ή κοινοτικής οδού το υπό του Δημοσίου Ταμείου εισπραττόμενο πρόστιμο αποδίδεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.