Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3406/1927, άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4098/1929).

 

1. Το πλάτος των κοινών ζωήλατων οχημάτων, μετρούμενο μεταξύ των μάλλον εξεχόντων μερών, δεν δύναται να υπερβεί το 1.8 m, το δε των μηχανοκινήτων τα 2.4 m.

 

2. Το υπό του φορτίου των πάσης φύσεως οχημάτων καταλαμβανόμενο εκατέρωθεν του οχήματος επί πλέον πλάτος δεν δύναται να υπερβεί τα 0.2 m.

 

3. Το ανώτατον ωφέλιμο φορτίο των δίτροχων φορτηγών ζωήλατων οχημάτων ορίζεται εις 800 kg, το δε πλάτος των μεταλλικών επισώτρων σε 6 cm τουλάχιστον.

 

4. Το ελάχιστον πλάτος των μεταλλικών επισώτρων των τετράτροχων φορτηγών ζωήλατων οχημάτων ορίζεται σε 5 cm δια μέγιστον ωφέλιμο φορτίο δύο τόννων. Δια τετράτροχα χρησιμοποιούμενα δια μεταφορά μεγαλυτέρου βάρους το πλάτος των επισώτρων αυξάνεται ανά 1 cm δια πρόσθετο ωφέλιμο φορτίον 156 kg ή κλάσματος αυτών ανά τροχό.

 

5. Το ελάχιστον πλάτος του μεταλλικού επισώτρου των μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανών έλξεως ή μηχανημάτων ελκόμενων ορίζεται σε 8 cm, πάντως όμως δεν δύναται το ανά cm πλάτος αντιστοιχούν σε έκαστον τρέχον ωφέλιμο φορτίον να υπερβαίνει τα 75 kg. Το φορτίο τούτο αυξάνεται στο διπλάσιο προκειμένου περί επισώτρων εκ συμπαγούς ελαστικού. Ουδείς δε περιορισμός τίθεται δια τα οχήματα μετά πνευματικών ελαστικών επισώτρων.

 

6. Η μεγίστη ταχύτης των στο προηγούμενο εδάφιο οχημάτων ορίζεται δια μεν τα της πρώτης κατηγορίας εις 10 km/h, δια δε τα της δευτέρας εις 15 km/h μεν κατά φορτίου και εις 20 km/h άνευ φορτίου.

 

7. Απαγορεύεται η χρήσις παντός είδους εξοχών επί των επισώτρων των τροχών των εν γένει οχημάτων, επιτρεπομένης μόνον της χρησιμοποιήσεως εξοχών επί των πνευματικών επισώτρων των μηχανοκινήτων οχημάτων προς αύξηση της προσφύσεως, εφ' όσον αυτές δεν εξέχουν πλέον των 4 mm και υπό τον όρο όπως εφάπτονται του εδάφους κατά κυκλική και επίπεδη επιφάνεια ελαχίστης διαμέτρου 10 mm.

 

8. Τα δίτροχα και τετράτροχα φορτηγά ζωήλατα οχήματα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικώς και μόνον κυκλικές τροχοπέδες ομόκεντρους με τον τροχό, εφαρμοζόμενες στο ύψος του άξονα. Οι χρησιμοποιούντες πέδιλα ή έτερα άλλα οιαδήποτε μέσα ανασχέσεως της κυλίσεως τιμωρούνται, υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου δια προστίμου μέχρι χιλίων δραχμών και φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ανεξαρτήτως της πληρωμής της επιγενόμενης τυχόν βλάβης στην οδό, δι' ην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24.

 

9. Από της ισχύος του νόμου [Ν] 3406/1927 απαγορεύεται η κατασκευή παντός είδους οχημάτων εχόντων πλάτος μείζον ή επίσωτρα διάφορα των δια του παρόντος άρθρου οριζομένων. Κάθε παραβάτης της διατάξεως ταύτης τιμωρείται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου δια προστίμου μέχρι δραχμών χιλίων και φυλακίσεως μέχρις ες μηνών.

 

10. Εντός τριών ετών από της ισχύος του νόμου [Ν] 3406/1927 άπαντες, οι ιδιόκτητες των οχημάτων υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου τούτου, μετατρέποντας τους τροχούς των, η κατασκευάζοντες νέους τοιούτους έχοντας πλάτη επισώτρων σύμφωνα προς τις δι' αυτού τιθέμενες αρχές. Εναντίον αυτών που δεν θα συμμορφωθούν, επιβάλλεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου πρόστιμο μέχρι δραχμών 2.000 και φυλάκιση μέχρις 6 μηνών, απαγορευόμενης της κυκλοφορίας του οχήματος των.

 

11. Μετά την πάροδο της δια της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου τασσομένης προθεσμίας ουδέν όχημα δύναται να κυκλοφορεί επί των οδών, εάν ο ιδιοκτήτης αυτού δεν είναι εφοδιασμένος δι' εγγράφου άδειας κυκλοφορίας, συντασσόμενης υπό της αρμοδίας αστυνομικής αρχής, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου μηχανικού περί του ότι το πλάτος των επισώτρων των τροχών και οι διατάσεις του οχήματος αυτού δεν ευρίσκονται εν συμφωνία προς τις διατάσεις του παρόντος άρθρου. Η άδεια αυτή, αναθεωρούμενη ετησίως, είναι προσωπική, σε περιπτώσει μεταπωλήσεως του οχήματος, υποχρεουμένου του νέου ιδιοκτήτου να ζητήσει την έκδοση νέας τοιαύτης. Οι παραβάτες των διατάξεων τούτων τιμωρούνται δια προστίμου μέχρι δραχμών 1.000 και φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών.

 

12. Οι παραβάτες των διατάξεων των εδαφίων 2 και 6 του παρόντος άρθρου, ως και των διατάξεων των εδαφίων 3 και 5 των αφορώντων το φορτίον οχημάτων, τιμωρούνται δια προστίμου μέχρι δραχμών 500 και φυλακίσεως μέχρι 10 ήμερων.

 

13. Τα εκ των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβαλλομένων προστίμων εισπραττόμενα ποσά περιέρχονται στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, κατατιθέμενα στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τα στο εδάφιο 3 του άρθρου 26 οριζόμενα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.