Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3406/1927 και άρθρο 6 του νόμου [Ν] 4098/1929):

 

1. Η διοικούσα το ταμείον επιτροπή επιτηρεί την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του ταμείου και τηρεί ίδια βιβλία των εσόδων και δαπανών, κατά τα δια διατάγματος ορισθησόμενα.

 

2. Η επιτροπή υποχρεούται όπως εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους συντάσσει τον δια το επόμενο έτος προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του ταμείου, όστις αποστέλλονται εις το υπουργείον των Οικονομικών, ίνα υποβληθεί εις την Βουλή μετά του προϋπολογισμού του Κράτους, αποτελών παράρτημα του ειδικού προϋπολογισμού του υπουργείου Συγκοινωνίας, εντός δε του μηνός Αυγούστου εκάστου έτους συντάσσει τον απολογισμό του λήξαντος έτους, αν αποστέλλει εις το γενικόν λογιστήριον, ως παράρτημα του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους δια το αυτό έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4503/1930 (ΦΕΚ 102/Α/1930).

 

3. Οι αποφάσεις περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών και οι εγκρίσεις διαθέσεως των οικείων δαπανών εις βάρος του προϋπολογισμού των εξόδων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας δαπάνης μεν άνω του 1.000.000 εκδίδονται κατά τις περί των Δημοσίων Έργων κείμενες εκάστοτε διατάξεις, μέχρι δε 1.000.000 δι' αποφάσεως του Προέδρου της Διοικούσης το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 113/1967 (ΦΕΚ 147/Α/1967).

 

4. Δια την πληρωμή οιασδήποτε εγκεκριμένης δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού των εξόδων του Ταμείου απαιτείται απόφασις του Προέδρου της Διοικούσης τούτο Επιτροπής, βάσει της οποίας ενεργείται παρά της Διευθύνσεως Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων η ανάληψις εκ του οικείου κεφαλαίου και άρθρου του προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 113/1967 (ΦΕΚ 147/Α/1967).

 

5. (πρώην 6) Επιτρέπεται όπως αναλαμβάνονται δαπάνες εις βάρος των επομένων χρήσεων εφόσον προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή η εντός ενός ή περισσότερων ετών εκτέλεσις έργου τινός, ουδέποτε όμως η επιβάρυνσις εν τω συνόλω εκάστου άρθρου των κεφαλαίων εξόδων του προϋπολογισμού του ταμείου δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του κατά το έτος της αναλήψεως ποσού.

 

6. (πρώην 7) Η διοικούσα το ταμείον εθνικής οδοποιίας επιτροπή δύναται διαρκούσης της χρήσεως να τροποποιεί εκάστοτε τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του ταμείου, αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών, άνευ όμως μεταβολής του ολικού αθροίσματος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, πλην εάν δημιουργηθεί νέον έσοδον. Οι κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις του προϋπολογισμού γίνονται κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της ολομέλειας της επιτροπής και ισχύουν μόνον μετά την παρά του υπουργού των Οικονομικών έγκριση και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσίευση της αποφάσεως ταύτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4503/1930 (ΦΕΚ 102/Α/1930).

 

7. (πρώην 8) Εάν δια του απολογισμού της χρήσεως του ταμείου εθνικής οδοποιίας βεβαιωθεί πλεόνασμα εις την κατάστασιν των εσόδων, τούτο κατά τις διατυπώσεις του προηγουμένου εδαφίου μεταφέρεται και εγγράφεται υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισμού ως νέον έσοδον της επομένης του δι' ό ο απολογισμός έτους χρήσεως, δυνάμενο να διατεθεί δια την πληρωμή υφισταμένων υποχρεώσεων του ταμείου κατά τις διατάξεις του προηγουμένου 7 εδαφίου.

 

Τούτο εφαρμόζεται από του απολογισμού της χρήσεως του έτους 1929-1930.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4503/1930 (ΦΕΚ 102/Α/1930).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.