Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3406/1927 και άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4421/1929)

 

1. Πόροι του ταμείου εισί:

 

α) Το εκ της φορολογίας της εισαγομένης εις το Κράτος βενζίνης έσοδον, μετά την αφαίρεση του εις το Ταμείον Τροχαίας Κινήσεως αποδιδόμενου ποσού των 15.000.000 δραχμών.

 

β) Αρωγή του Δημοσίου, ουχί κατωτέρα των εκατόν εκατομμυρίων ετησίως και επί μίαν πενταετία, ελαττούμενη είτα βαθμηδόν, μέχρι της συμπληρώσεως δεκαετίας, οπότε παύει εντελώς.

 

γ) Φορολογία επί των δια των κατασκευασθησομένων νέων ή διαρρυθμισθησομένων παλαιών οδών μεταφερομένων ωνίων και εμπορευμάτων, καθοριζομένη ειδικώς δι' εκάστην οδόν δια διατάγματος, χωρίς να δύναται να υπερβεί το τριπλάσιον του εκάστοτε ισχύοντος δημοτικού δασμολογίου.

 

δ) Φορολογία επί εκάστου διερχομένου δι' οσονδήποτε μικρού τμήματος της οδού τροχοφόρου, μη δυναμένη να υπερβεί το διπλάσιο της δια τα εις τις οδούς Αθηνών - Πειραιώς - περιχώρων κυκλοφορούντα οχήματα επιβεβλημένης.

 

ε) Τα εκ των προστίμων δι' επιφερόμενες εις τις εθνικές οδούς βλάβες έσοδα και τα προς επανόρθωση των βλαβών εισπραττόμενα παρά των υπαιτίων ποσά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 24.

 

στ) Οι εκ της χρήσεως των εθνικών οδών εισφορές κατά τις διατάξεις του άρθρου 25.

 

ζ) Το παρά τη Εθνική Τράπεζα υπόλοιπον της περιουσίας του κατά τον νόμο [Ν] 3427/1909 ταμείου επαρχιακής και δημοτικής οδοποιίας.

 

η) Κληροδοτήματα και δωρεές.

 

2. Οι φορολογίες των παραγράφων γ' και δ' του προηγουμένου εδαφίου εισπράττονται πάντοτε δι' ενοικιάσεως, ενιαίας δι' αμφοτέρας τις φορολογίας αυτές, επιτρεπομένου όπως κατά τον μέχρις αναδείξεως ενοικιαστού χρόνον, εφ' όσον δεν υπάρχει τοιούτος ή εφ' όσον ο υπάρχων κηρύχθηκε έκπτωτος, εισπράττονται απ' ευθείας. Οι ως άνω φορολογίες εφαρμόζονται μόνον επί οδών ή τμημάτων αυτών πλήρως συντελεσθέντων, είτε εκ κατασκευής, είτε εκ διαρρυθμίσεως. Ο τρόπος της εισπράξεως των φορολογιών και οι λοιπές λεπτομέρειες καθορισθήσονται δια διατάγματος, είτε δι' εκάστην οδόν, είτε δια περισσότερους, είτε δι' όλες.

 

3. Οι αρνούμενοι να καταβάλουν την φορολογία των ωνίων και εμπορευμάτων ή διοδίων τιμωρούνται με πρόστιμον ουχί κατώτερο του πενταπλασίου ουδέ ανώτερο του εικοσαπλάσιου του παρ' αυτών οφειλομένου ποσού, κατά τα δια διατάγματος ορισθησόμενα.

 

4. Κατά των δυστροπούντων εις καταβολή των μισθωμάτων ενοικιαστών των φορολογιών εφαρμόζονται οι περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

 

5. Πάντα τα εκ των πόρων του ταμείου έσοδα συγκεντρώνονται παρά την Τράπεζα της Ελλάδος επ' ονόματι του ταμείου εθνικής οδοποιίας. Το εκ της φορολογίας της βενζίνης έσοδον αποδίδεται εις το ταμείον εθνικής οδοποιίας δια χρηματικού εντάλματος, εκδιδομένου εις βάρος της ιδίας πιστώσεως, αναγραφομένης εις τον προϋπολογισμό του υπουργείου της Συγκοινωνίας, μετά προηγουμένη εξακρίβωση των εκ της φορολογίας ταύτης πραγματοποιηθεισών εισπράξεων.

 

6. Οι πρόσοδοι εν γένει του ταμείου εις ουδεμίαν υπόκεινται κατάσχεση δι' οιονδήποτε λόγον.

 

7. Επιτρέπεται εις τους υπουργούς των Οικονομικών και της Συγκοινωνίας, μετά σύμφωνον απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ίνα συνομολογούν δάνεια βάσει των πόρων του ταμείου, εγγυήσει του Κράτους. Το προϊόν των δανείων τούτων διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον δια την κατασκευήν, ανακαίνιση ή διαρρύθμιση εθνικών οδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4503/1930 (ΦΕΚ 102/Α/1930), με την παράγραφο 40 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 

8. Η υπηρεσία δανείων συνομολογηθέντων προς τον αποκλειστικό σκοπόν κατασκευής εθνικών οδών βαρύνει το ταμείον εθνικής οδοποιίας, υποχρεούμενο ίνα καταβάλλει εις το δημόσιον ταμείον εγκαίρως τα δια τις τοκοχρεολυτικές δόσεις απαιτούμενα ποσά, εφόσον και καθ' ό μέρος το προϊόν των δανείων τεθεί εις την διάθεση αυτού, δικαιουμένου επίσης εις την ανάληψη των μέχρι της χρησιμοποιήσεως των εκάστοτε διατιθεμένων ποσών συμπεφωνημένων τόκων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.