Προεδρικό διάταγμα 25/4/89g

ΠΔ 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Χαλάστρας της κοινότητας Χαλάστρας (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Χαλάστρας της κοινότητας Χαλάστρας (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 296/Δ/1989), 17-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση των πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1561/1985 ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/30-12-1983 κοινή απόφαση κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων κ.λ.π. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 4.

 

7. Την υπ' αριθμόν 68205/3377/26-10-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της κοινότητας Χαλάστρας (Πύργου) Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1172/Δ/1987).

 

8. Την υπ' αριθμόν 80876/4505/08-11-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ι, II και ΙΙΙ της κοινότητας Χαλάστρας (Νομού Θεσσαλονίκης), που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923.

 

9. Τα υπ' αριθμούς 3114/26-01-1987 και 22355/1020/05-04-1988 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης προς την Κοινότητα Χαλάστρας (Πύργου) για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 30 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου (ΦΕΚ 27/Α/1985) πέρασε άπρακτη.

 

10. Την υπ' αριθμόν 12/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαλάστρας.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 340/1988 (συνεδρία 9)α), 506/1988 (συνεδρία 13) και 677/1988 (συνεδρία 18) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 877/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.