Προεδρικό διάταγμα 25/7/08b

ΠΔ 25-07-2008: Καθορισμός χώρου Δημοτικού Σχολείου - Βρεφονηπιακού Σταθμού - Νηπιαγωγείου - Παιδικής Χαράς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού σε περιοχή εντός των ορίων του οικισμού Δερματιάνικα του Δήμου Βοιών (νομού Λακωνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-07-2008: Καθορισμός χώρου Δημοτικού Σχολείου - Βρεφονηπιακού Σταθμού - Νηπιαγωγείου - Παιδικής Χαράς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού σε περιοχή εντός των ορίων του οικισμού Δερματιάνικα του Δήμου Βοιών (νομού Λακωνίας), (ΦΕΚ 349/ΑΑΠ/2008), 07-08-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 89 (παράγραφος 3), 152 (παράγραφοι 1 και 2), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) 243, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ300/2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

4. Το υπ' αριθμόν 1879/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Λακωνίας με το συνημμένο διάγραμμα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 175/2005 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Βοιών (νομού Λακωνίας).

 

6. Το υπ' αριθμόν 4640/2006 έγγραφο της Ε' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 17/2007 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 121/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-07-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.