Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Έργα επί αιγιαλού και διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας και έγκρισης των έργων και εγκαταστάσεων στη θάλασσα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή προβλητών από σκυρόδεμα επί πασσάλων και η κατασκευή εξεδρών, στις θέσεις που ορίζονται στο Σχέδιο 2.

 

α. Στη Ζώνη Ι προβλέπονται τρεις προβλήτες κατ' επέκταση των αντίστοιχων αξόνων σχεδιασμού, εκ των οποίων η μεν κεντρική θα καταλήγει σε εξέδρα για την υποδοχή κτιρίου - τοπόσημου, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση ειδικών οχημάτων τροφοδοσίας και εσωτερικής συγκοινωνίας, η δε δυτικότερη εγκιβωτίζει μικρή τεχνητή παραλία.

 

β. Στη ζώνη II προβλέπεται μια προβλήτα, κατ' επέκταση του άξονα δράσεων.

 

γ. Στην Ζώνη III προβλέπονται στη Πλατεία Νερού απόληξη με μεγάλη τριγωνική εξέδρα επί πασσάλων κι ανατολικά αυτής τέσσερις το μέγιστο προβλήτες για τη χωροθέτηση κτιρίων για τη στέγαση των επιτρεπόμενων στη ζώνη χρήσεων γης.

 

2. Επιτρέπονται προσχώσεις μέσα στη θάλασσα για τη δημιουργία παραλίας στη δυτικότερη προβλήτα της Ζώνης Ι.

 

3. Επιτρέπονται έξαλες τεχνητές νησίδες - με φυσική διαμόρφωση και φύτευση - σε συνδυασμό ύφαλου αναβαθμού, που προστατεύουν τις προσχώσεις και την υπό στοιχείο 2 παραλία από τη δράση των κυμάτων.

 

4. Η ελάχιστη απόσταση από την γραμμή αιγιαλού για την ανέγερση των προβλεπομένων στο άρθρο 3 και το σχέδιο 2 κτιρίων, είναι 5 m εκτός αν προσδιοριστεί μεγαλύτερη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

5. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και η έγκριση των έργων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία που καθορίζεται όπως παρακάτω:

 

α. Μετά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και παράλληλα με την εκπόνηση και έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα επιτρεπόμενα λιμενικά έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα από τον νόμο 4014/2011, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή, οριζοντιογραφία και τυπικές διατομές των εν λόγω έργων.

 

β. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει μέσα σε προθεσμία 10 ημερών τον τεχνικό φάκελο, για να διατυπώσουν τη γνώμη τους το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, το Υπουργείο Ναυτιλίας για λόγους ορθολογικής ναυτιλιακής ανάπτυξης, προστασίας αιγιαλού, παραλίας, ελέγχου και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και συγκοινωνίας, καθώς και η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού για λόγους προστασίας αρχαίων, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωμοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση.

 

γ. Οι εν λόγω γνώμες διατυπώνονται εντός προθεσμίας 25 ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων τεκμαίρεται η αποδοχή των προτεινόμενων έργων.

 

δ. Στη συνέχεια εγκρίνεται αρμοδίως με βάση την υπ' αριθμόν ΓΓΠΤΥ/1477/2011 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και με τις ανωτέρω γνώμες η μελέτη ανάπλασης, σύμφωνα με το τεχνικό πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής σύμβασης.

 

ε. Η εγκεκριμένη κατά την ανωτέρω παράγραφο μελέτη διαβιβάζεται για ενημέρωση στην Κτηματική Υπηρεσία ώστε, σε συνδυασμό με τις ληφθείσες γνωμοδοτήσεις να προχωρήσει στην εισήγηση της για έκδοση της απόφασης παραχώρησης. Η εισήγηση παρέχεται εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη διαβίβαση της μελέτης.

 

στ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκπόνηση γεωτρήσεων στον χώρο υποδοχής των εν λόγω έργων, η άδεια για την εκτέλεση τους λαμβάνεται από το αρμόδιο λιμεναρχείο μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της εφορίας ενάλιων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.