Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Καθορισμός χρήσεων γης, δραστηριοτήτων και όρων δόμησης ανά Ζώνη Ανάπλασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Ανάπλασης με το άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται κατά Ζώνες Ανάπλασης Ι, II, III, IV και V, χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους και αποτυπώνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 (σχέδιο 2), που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την υπ' αριθμόν 60504/2013 πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

 

Α. Ζώνη Ανάπλασης Ι (Οικολογικό Πάρκο)

 

Είναι η περιοχή επιφάνειας 240.300 m2 που καταλαμβάνεται από τη Ζώνη ΑΙ του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 233/Δ/2002).

 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης και δραστηριότητες και εφαρμόζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

1. Χρήσεις γης και δραστηριότητες: Ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως γήπεδα ποδοσφαίρου 5 x 5, καλαθοσφαίρισης-μπάσκετ, αντισφαίρισης-τένις), ήπιες εγκαταστάσεις άσκησης και αναψυχής όπως: πάρκο δραστηριοτήτων (adventure park), πάρκο με μινιατούρες (miniature park), ράμπες για τροχοσανίδα (skateboard), γυμναστήρια, εγκαταστάσεις ευεξίας, κολυμβητικές δεξαμενές, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λέμβων κωπηλασίας, εγκαταστάσεις και χώροι καταδύσεων κ.λ.π.), υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων και εκθέσεων, εικαστικές κατασκευές / τοπόσημα, θεματικές παιδικές χαρές, κατασκευές (παιχνίδια) διαδραστικού χαρακτήρα, χρήση τηλεκατευθυνόμενων παιχνιδιών (μοντέλων) επί εδάφους και νερού, ήπιες εγκαταστάσεις χώρων συνάθροισης κοινού (όπως θερινός κινηματογράφος και πειραματικό θέατρο μικρής κλίμακας), εγκαταστάσεις παρατηρητηρίων και κέντρων περιβαλλοντικής πληροφόρησης - ενημέρωσης και αντίστοιχοι υποστηρικτικοί χώροι εκπαίδευσης και σεμιναρίων, μικρά πρατήρια εξυπηρέτησης χρηστών των αθλητικών και περιβαλλοντικών χρήσεων, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτήρια, γραφεία διοίκησης και ιατρεία, χώροι υγιεινής και αποδυτήρια, αποθήκες - χώροι συντήρησης, φυλάκια, υπαίθριοι, ισόγειοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους (όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4), εγκαταστάσεις ανάρτησης αεροστάτου, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πανέλων και ανεμογεννητριών επιδεικτικού χαρακτήρα, τέτοιας κλίμακας και προδιαγραφών, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειών παραγωγής εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντλιοστάσια, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης, κέντρο ελέγχου εγκαταστάσεων σηράγγων, δεξαμενή νερού άρδευσης και πυρόσβεσης, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών.

 

2. Γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α. Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,017 προσμετρούμενος επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων. Η συνολική δομήσιμη επιφάνεια στη ζώνη αυτή κατανέμεται κυρίως κατά μήκος και εκατέρωθεν των δημιουργημένων αξόνων - πεζοδρόμων, όπως αυτοί εμφαίνονται στο διάγραμμα του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, ως εξής:

 

α)α. Σε κτίρια κατά μήκος του άξονα φύσης και επιστήμης μεγίστης επιφάνειας 950,00 m2.

 

α)β. Σε κτίρια κατά μήκος του άξονα πολιτισμού μεγίστης επιφάνειας 950,00 m2.

 

α)γ. Σε κτίρια κατά μήκος του άξονα αθλητισμού μεγίστης επιφάνειας 650,00 m2.

 

α)δ. Σε κτίρια ενταγμένα στο ανάγλυφο που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου μεγίστης επιφάνειας 1700,00 m2.

 

β. Επί κατασκευών στη θάλασσα, όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ζ του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χωροθέτηση κτιρίων συνολικού εμβαδού, μέχρι 750 m2.

 

για υποδοχή οποιασδήποτε από τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Ειδικότερα επί της εξέδρας στην οποία απολήγει η κεντρική προβλήτα, επιτρέπεται η ανέγερση κατασκευής - τοπόσημου με συνολική κλειστή ωφέλιμη μικτή επιφάνεια εμβαδού έως 550 τ.μ.

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 6,3% προσμετρούμενο επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης, μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων. Στην επιτρεπόμενη κάλυψη προσμετρείται και η επιφάνεια ελαφρών στεγάστρων για εξυπηρέτηση υπαίθριων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις επιτρεπόμενες χρήσεις συνολικού εμβαδού μέχρι 6.000 m2.

 

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 8,5 m.

 

Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω καθοριζόμενου ύψους, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την κατασκευή - τοπόσημου στην εξέδρα που ακολουθεί η κεντρική προβλήτα καθώς και για κατασκευές εικαστικού χαρακτήρα και παρατηρητηρίων, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας ή άλλου αρμόδιου οργάνου.

 

ε. Επιτρέπεται η χωροθέτηση 2 συγκροτημάτων αποχωρητηρίων (WC), με μέγιστο εμβαδόν 100 m2 έκαστο, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των υπαίθριων χώρων του πάρκου, τα οποία κατασκευάζονται σε διακριτό όγκο κάτω από τη στάθμη του φυσικού ή του διαμορφωμένου εδάφους και δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης.

 

Β. Ζώνη Ανάπλασης Π (Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ναυταθλητικής Μαρίνας).

 

Είναι η περιοχή επιφανείας 222.900 m2 που καταλαμβάνεται από τις ζώνες Α2 και Β1 του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

Στη Ζώνη αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις γης και δραστηριότητες και εφαρμόζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

1. Χρήσεις γης και Δραστηριότητες: Αθλητικές χρήσεις, όπως γήπεδα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (volley), πετοσφαίρισης επί άμμου (beach - volley), αντισφαίρισης (τένις) ή/και ποδοσφαίρου, η οριστική θέση των οποίων θα καθορισθεί στη συνέχεια, πλησίον δε ή και κατά μήκος αυτών θα χωροθετηθούν οι υποστηρικτικές τους κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες τοιχοσφαίρισης (squash) και ξιφασκίας, bowling, τροχοσανίδας (skateboard), αγωνίσματα στίβου, γυμναστήρια και χώροι ευεξίας, χρήσεις εθνικού ναυταθλητικού κέντρου και εγκαταστάσεων ναυταθλητικών ομίλων, αλιέων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού σκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ιστιοπλοϊκών σκαφών, εργαστήρια εξυπηρέτησης σκαφών, θεματικά πάρκα, ένα ανοιχτό αμφιθέατρο πολλαπλών χρήσεων στο γήπεδο της πετοσφαίρισης επί άμμου (beach volley), όπου επιτρέπονται τόσο πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο και αθλητικές διοργανώσεις), υποστηρικτικοί χώροι αμφιθεάτρου και αίθουσα σεμιναρίων, υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων και εκθέσεων, υπαίθριοι χώροι παιχνιδιών, παιδικές χαρές, εικαστικές κατασκευές, κατασκευές διαδραστικού χαρακτήρα, χρήση τηλεκατευθυνόμενων παιχνιδιών (μοντέλων) επί εδάφους και νερού, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικές χρήσεις, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτήρια, γραφεία διοίκησης και ιατρεία, γραφεία αθλητικών οργανώσεων, χώροι υγιεινής και αποδυτήρια, φυλάκια, υπαίθριοι, ισόγειοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πανέλων και μικρών ανεμογεννητριών επιδεικτικού χαρακτήρα, τέτοιας κλίμακας και προδιαγραφών, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντλιοστάσια, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, κολυμβητικές δεξαμενές, αποβάθρα /χώρος αναμονής, αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών σε θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών.

 

2. Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α. Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,072 προσμετρούμενος επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων.

 

β. Από τη μέγιστη επιφάνεια δόμησης που προκύπτει επιτρέπεται η χωροθέτηση κτιρίων, επί κατασκευών στη θάλασσα συνολικού εμβαδού μέχρι 100 m2 για οποιασδήποτε από τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 7,2% προσμετρούμενο επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης, μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων.

 

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 8,5 m. Κατ' εξαίρεση στα υλοποιημένα κατά την Ολυμπιακή φάση κτίρια της μαρίνας - πρώην Ζώνη Β1 - και για μέγιστη συνολική επιφάνεια ίση με το 2,5% της ανώτατης επιτρεπόμενης δόμησης της Ζώνης, επιτρέπονται καθ' ύψος προσθήκες με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 12,5 m. Η εξαίρεση ως προς το ύψος αφορά στις πέργκολες που έχουν ήδη κατασκευαστεί επί των υφιστάμενων κτιρίων της Ζώνης Ανάπλασης Π και αποτυπώνονται με σκούρο γκρι χρώμα στο οικείο διάγραμμα (Σχήμα 2).

 

ε. Η κατανομή της συνολικά δομήσιμης επιφάνειας στη Ζώνη II στην οποία δημιουργούνται δύο πεζόδρομοι - άξονες (δράσεων και ναυταθλητισμού) και που αφορά στα νέα κτίρια ορίζεται ως εξής:

 

ε)α. 1.000,00 m2 σε νέα κτίρια, περίοπτα, μονώροφα ή διώροφα.

 

ε)β. Το υπόλοιπο σε νέα κτίρια υπόσκαφα ενταγμένα στο ανάγλυφο και με φυτεμένο δώμα, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του τοπίου ή σε αμιγώς υπόγεια κτίρια.

 

Γ. Ζώνη Ανάπλασης III (Πολιτισμού και Συνεδρίων).

 

Είναι η περιοχή επιφάνειας 286,300 m2 που καταλαμβάνεται από τις ζώνες Β2 και Π του άρθρου 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

1. Χρήσεις γης και Δραστηριότητες: Στη Ζώνη αυτή επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις γης και δραστηριότητες και εφαρμόζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής: συνεδριακοί χώροι και συνοδευτικές και υποστηρικτικές λειτουργίες μεταξύ των οποίων και εκθεσιακοί, Θεματικά Πάρκα, χώροι αναψυχής, εκθεσιακοί χώροι, ημιυπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, υπαίθριος κινηματογράφος, υπαίθριες μεγάλες εκδηλώσεις / γεγονότα / δρώμενα (mega events), χώροι διαδραστικών κατασκευών, εικαστικές κατασκευές / τοπόσημα, εμπορικά καταστήματα, γραφεία εξυπηρέτησης κοινού, χώροι εστίασης κοινού, αναψυκτήρια, φυλάκια, υπαίθριοι, ισόγειοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πανέλων και μικρών ανεμογεννητριών, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντλιοστάσια, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, μικρό αλιευτικό καταφύγιο και υπαίθρια αγορά αλιέων, μόνιμος ελλιμενισμός ενός σκάφους / τοπόσημο με χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και εστίασης, οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημοσίων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών.

 

2. Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α. Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,118 προσμετρούμενος επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων. Από τη μέγιστη επιφάνεια δόμησης που προκύπτει, επιτρέπεται η χωροθέτηση κτιρίων συνολικού εμβαδού μέχρι 1500 m2 εντός κατασκευών στη θάλασσα.

 

β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 6,2% προσμετρούμενο επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων, καθώς και της κάλυψης λυόμενων κατασκευών στέγασης των επιτρεπόμενων χρήσεων της ζώνης, μέγιστης επιφάνειας 5.000 m2.

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: το οριζόμενο από το άρθρο 3 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

δ. Πέραν των ανωτέρω, για την εξυπηρέτηση των προβλεπομένων υπαίθριων λειτουργιών (όπως παιδικών χαρών κ.λ.π.) επιτρέπεται η χωροθέτηση έως 3 συγκροτημάτων αποχωρητηρίων (WC) κ.λ.π. με μέγιστο εμβαδόν 100 m2 έκαστο, τα οποία χωροθετούνται σε διακριτούς όγκους κάτω από τη στάθμη του φυσικού ή του διαμορφωμένου εδάφους και δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης.

 

ε. Οι υπόγειες κατασκευές που δημιουργούνται εκτός κελύφους Συνεδριακού Κέντρου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, με στόχο την αποφυγή οπτικής ρύπανσης από συνήθεις υπαίθριες χρήσεις (όπως Η/Μ εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και διαχείρισης απορριμμάτων), δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και το ποσοστό κάλυψης της Ζώνης.

 

3. Στη Ζώνη III η κατανομή της συνολικά δομήσιμης επιφάνειας που αφορά στα νέα κτίρια η σε νέες κατασκευές εντός κελύφους περιορίζεται από τα εξής όρια:

 

α. Μέχρι 1.500,00 m2 σε κτίρια ελαφράς κατασκευής επί των προβλητών για οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες χρήσεις.

 

β. Μέχρι 7.000,00 m2 σε νέα κτίρια χρήσεων της Ζώνης III ενταγμένα στο νέο ανάγλυφο που δεν υπερβαίνουν τα 8,5 m ύψος τελική στάθμη.

 

γ. Μέχρι 300,00 πρόσθετα m2 στο Γραμμικό κτίριο πρώην info στην Πλατεία Νερού.

 

δ. Μέχρι 700,00 m2 κάτω από την Εσπλανάδα στις δύο διαμορφωμένες εκατέρωθεν στοές.

 

ε. Προβλέπονται μέχρι 5.000,00 m2 σε προσωρινές κατασκευές κατά την έννοια της παραγράφου 74 του άρθρου 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) που χωροθετούνται εντός του περιγράμματος που φαίνεται με πορτοκαλί χρώμα στο Σχέδιο 2 και δεν υπερβαίνουν τα + 8,5 m ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας.

 

4. Στην περιοχή που φαίνεται περικλειόμενη με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο σχέδιο 2, επιτρέπεται μέγιστη συνολική δόμηση 250 m2 προσμετρώμενη στη συνολικά επιτρεπόμενη δόμηση της Ζώνης Ανάπλασης III.

 

Δ. Ζώνη Ανάπλασης IV (Μουσείου Αεροπορίας).

 

Είναι η περιοχή επιφάνειας 8.000 m2 που καταλαμβάνεται από τη ζώνη Γ2 του από 22-03-2002 προεδρικού διατάγματος.

 

Στην ζώνη αυτή ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που έχουν καθορισθεί με το άρθρο 3 του ανωτέρω διατάγματος και με το άρθρο 22 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005).

 

Ε. Ζώνη Ανάπλασης V (Δημοσίων Έργων και Υποδομών).

 

Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από τη ζώνη Ε του άρθρου 9 του νόμου 3342/2005 και η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ειδική ζώνη υποδοχής δημοσίων υποδομών.

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις γης και δραστηριότητες: υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και συνοδευτικές εγκαταστάσεις υποστήριξης, υπαίθριοι χώροι άσκησης και αναψυχής, όπως πάρκο δραστηριοτήτων (adventure park), ράμπες για τροχοσανίδα (skateboard), χρήση τηλεκατευθυνόμενων παιχνιδιών (μοντέλων) επί εδάφους, θεματικά πάρκα, εικαστικές κατασκευές / τοπόσημα, αναψυκτήρια, χώροι υγιεινής και αποδυτήρια, φυλάκια, υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, αντλιοστάσια, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών.

 

2. Στη Ζώνη αυτή ισχύουν οι εξής όροι δόμησης:

 

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 300 m2, τα οποία κατανέμονται κατά το δυνατόν ισόρροπα στις περιοχές δυτικά και ανατολικά του Ιλισού αντίστοιχα,

 

β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 350 m2

 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 m.

 

ΣΤ. Πρόσθετη Ζώνη Συγκοινωνιακών Υποδομών Va.

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται τα κατωτέρω όπως φαίνονται στο Σχέδιο 1: οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημόσιων και τεχνικών υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης με τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις τους, που προσδιορίζονται με τις εκπονούμενες συγκοινωνιακές και λοιπές μελέτες.

 

Ζ. Στον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, τον πυθμένα και τον αιγιαλό και την παραλία των Ζωνών Ανάπλασης Ι, II και III, επιτρέπεται η κατασκευή προσχώσεων, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του προγράμματος ανάπλασης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7.

 

Επί των προβλητών και εξεδρών είναι δυνατή η ανέγερση κτισμάτων στο πλαίσιο των γενικών χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης της κάθε ζώνης και μέγιστης επιφάνειας, όπως περιγράφονται παραπάνω ανά Ζώνη Ανάπλασης.

 

Η. Σε όλες τις Ζώνες Ανάπλασης Ι, ΙΙ, III, IV και V, επιτρέπεται η τοποθέτηση μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων μόνο στους χώρους που περιγράφονται με κόκκινο περίγραμμα στο σχέδιο 2 (χρήσεων γης και όρων δόμησης).

 

Θ. Οι ζώνες χωροθέτησης μόνιμων στεγάστρων που υλοποιούνται εκτός ορίων δομήσιμης επιφάνειας στις Ζώνες Ανάπλασης Ι, II και III εμφαίνονται με πορτοκαλί χρώμα στο σχέδιο Η.

 

Ειδικότερα στη Ζώνη Ι μόνιμα στέγαστρα μπορούν να τοποθετούνται αποκλειστικά κατ' επέκταση των κτιρίων που αναπτύσσονται κατά μήκος των θεματικών αξόνων και εναρμονίζονται με την κατασκευή των κτιρίων αυτών.

 

Ι. Στέγαστρα για τη στέγαση φωτοβολταϊκών που χωροθετούνται στις καθοριζόμενες θέσεις στάθμευσης δικύκλων εμφαίνονται με πράσινο χρώμα στο σχέδιο 2.

 

Κ. Η τοποθέτηση των γλυπτικών/εικαστικών κατασκευών εντός της Περιοχής Ανάπλασης γίνεται ελεύθερα, μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπή Επίβλεψης της μελέτης ανάπλασης που έχει οριστεί με το άρθρο 8 της υπ' αριθμόν ΓΓΠΤΥ 14877/2011 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

Λ. Ο συντελεστής δόμησης στο σύνολο της περιοχής ανάπλασης ορίζεται σε 0,074 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης σε 8,80% προσμετρούμενα επί της υφιστάμενης κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έκτασης, μη συμπεριλαμβανομένων της ζώνης αιγιαλού και των τυχόν μελλοντικών προσχώσεων. Οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 5 υπόγειοι, υπόσκαφοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης. Η οροφή των υπόγειων χώρων στάθμευσης βρίσκεται περίπου 1 m κάτω από το διαμορφωμένο έδαφος και καλύπτεται με κηπευτικό χώμα και φύτευση.

 

Μ. Σε όλες τις Ζώνες Ανάπλασης επιτρέπεται η χωροθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των δημόσιων υποδομών που χωροθετούνται ανά Ζώνη, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα αντίστοιχα πολεοδομικά μεγέθη.

 

Ν. Ως αφετηρία μέτρησης υψών όλων των κατασκευών ορίζεται η στάθμη του φυσικού ή του τεχνητού εδάφους όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.