Προεδρικό διάταγμα 26/1/90e

ΠΔ 26-01-1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Άγιος Αθανάσιος (ΠΕ5) και Περιγιάλι (ΠΕ 12, 13, 14, 15) του δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-01-1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Άγιος Αθανάσιος (ΠΕ5) και Περιγιάλι (ΠΕ 12, 13, 14, 15) του δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας), (ΦΕΚ 124/Δ/1990), 15-03-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως το άρθρο 3 μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (περίπτωση ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 14420/508/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας (νομού Καβάλας) (ΦΕΚ 221/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44860/2511/1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση του γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καβάλας (νομού Καβάλας) (ΦΕΚ 486/Δ/1988).

 

6. Την υπ' αριθμόν 60590/4264/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 5, 12, 13, 14 και 15 του δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας).

 

7. Την υπ' αριθμόν 62201/4265/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 12 του δήμου Καβάλας (νομού Καβάλα).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 95/1987, 217/1987, 218/1987, 310/1987, 337/1987, 310/1988 και 407/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 2/13/3 και 20-02-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καβάλας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 731/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-01-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.