Προεδρικό διάταγμα 26/8/96

ΠΔ 26-08-1996: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-08-1996: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1085/Δ/1996), 17-09-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 (παράγραφοι 1 και 2) και 24 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως το άρθρο 24 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την 26/1994 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Θριάσιου Πεδίου.

 

5. Το 229074/510-2-2Β/07-07-1994 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

6. Το ΑΡ/ΗΜ.ΚΓΡΥΣ/8041/11-10-1994 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

7. Το 4102/12-09-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.

 

8. Το 4301/18-07-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.

 

9. Την 210 + 211 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου.

 

10. Τις 1/1994 (συνεδρία 14), 1/1994 (συνεδρία 37) και 4/1994 (συνεδρία 40) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 55/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-08-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.