Προεδρικό διάταγμα 27/3/81

ΠΔ 27-03-1981: Περί συμπληρώσεως α) του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών και β) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979) περί τροποποιήσεως των όρων δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών του Νομού Αττικής, ως προς το πλάτος και τις πλάγιες αποστάσεις οικοδομών προοριζόμενων για κατοικία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-03-1981: Περί συμπληρώσεως α) του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών και β) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979) περί τροποποιήσεως των όρων δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών του Νομού Αττικής, ως προς το πλάτος και τις πλάγιες αποστάσεις οικοδομών προοριζόμενων για κατοικία, (ΦΕΚ 209/Δ/1981), 15-04-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1100/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμόν 110/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Μετά το εδάφιον α της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προς του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) προστίθεται εδάφιον β έχον ως ακολούθως, του επομένου εδαφίου β τροποποιουμένου εις γ.

 

{β) Προκειμένου περί ανεγέρσεως κατοικίας, επί υφισταμένου κατά την δημοσίευση του παρόντος γηπέδου ελαχίστου εμβαδού 4.000 m2, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου εκ των ορίων του γηπέδου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου ορίζονται σε 7,50 m εφόσον τηρουμένης της αποστάσεως των 15 m δεν είναι δυνατή η οικοδόμησις.

 

Το μέγιστον πλάτος του κτιρίου εις την περίπτωσιν ταύτη δέον να μην υπερβαίνει τα 10 m.}

 

2. Εις το τέλος του εδαφίου γ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 όσον αφορά εις την περίπτωσιν Γ δια κατοικίας του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 707/Δ/1979) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Η ανωτέρω απόστασις μειώνεται εις 7,50 m, εφ' όσον τηρουμένης της αποστάσεως των 15 m δεν είναι δυνατή η οικοδόμησις. Το μέγιστον πλάτος του κτιρίου εις την περίπτωσιν ταύτη δέον να μην υπερβαίνει τα 10 m.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 27-03-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.