Προεδρικό διάταγμα 5/12/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι λοιποί όροι δομήσεως των γηπέδων καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Α. Δια κτηνοτροφικά κτίρια, πτηνοτροφικά κτίρια, γεωργικές αποθήκες και σφαγεία:

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των γηπέδων 10% της επιφανείας αυτών.

 

2. Μέγιστον ύψος κτιρίων 7,50 m, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της στέγης. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους 2 m εκ κεράμων.

 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

 

4. Ανώτατος συντελεστής δομήσεως 0,10.

 

5. Επί των ανωτέρω κατασκευών έχουν εφαρμογήν και οι διατάξεις του άρθρου 2 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Δια θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, δεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις και φρεάτια οι οριζόμενοι κατά κατηγορίας κτιρίων και εγκαταστάσεων δια των άρθρων 1 (παράγραφοι 3 έως και 11) και 2 και 3 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

Γ. Δια κατοικίας.

 

1. Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια της οικοδομής εις κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβεί:

 

α) Δια γήπεδα εμβαδού 750 m2 μέχρι 1.200 m2 τα 100 m2.

β) Δια γήπεδα εμβαδού 1.200 m2 μέχρι 2.000 m2 τα 150 m2.

γ) Δια γήπεδα εμβαδού 2.000 m2 μέχρι 4.000 m2 τα 200 m2.

δ) Δια γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 4.000 m2 μέχρι και 8000 m2 δια μεν τα πρώτα 4.000 m2, τα 200 m2, δια δε τα λοιπά ίση με το γινόμενον του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί του συντελεστού 0,02.

 

Επιφάνεια οικοδομής = 200 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000 m2) x 0,02.

 

ε) Δια γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 m2 και άνω δια μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2, δια δε τα λοιπά ίση με το γινόμενον του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί του συντελεστού 0,01.

 

Επιφάνεια οικοδομής = 280 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 8.000 m2) x 0,01 μη δυναμένη εν πάση περιπτώσει να υπερβεί τα 400 m2.

 

2. Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια της οικοδομής εις άρτια γήπεδα και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν δύναται να υπερβεί τα 400 m2.

 

3. Επί των γηπέδων επιτρέπεται η ανέγερσις μιας μόνον οικοδομής. Κατ' εξαίρεση επί γηπέδων εμβαδού μεγαλυτέρου των 20.000 m2, επιτρέπεται η διάσπασις της οικοδομής, εις δύο το πολύ, μη δυναμένης της μιας να υπερβαίνει τα 100 m2.

 

4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις 2.

 

5. Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών μετρούμενο εκ του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους και εφ' εκάστης όψεως, ορίζεται εις τέσσερα (4) μέτρα δια μονώροφη οικοδομή και 7,50 m δια διώροφη τοιαύτη.

 

Υπεράνω του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους απαγορεύονται οι αναφερόμενες εις το άρθρο 87 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 κατασκευές πλην του στηθαίου ύψους 1 m το πολύ των καπνοδόχων και στέγης εκ κεράμων, μεγίστου ύψους 2 m της οποίας η κατασκευή είναι υποχρεωτική.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

7. Οι αποστάσεις των οικοδομών εκ των ορίων των γηπέδων ορίζονται:

 

α) Δια τα γήπεδα εμβαδού 750 m2 μέχρι 1.200 m2 εις 2,50 m.

β) Δια γήπεδα εμβαδού 1.200 m2 μέχρι 4.000 m2 εις 5 m.

γ) Δια γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 εις 15 m τουλάχιστον.

 

Η ανωτέρω απόστασις μειώνεται εις 7,50 m, εφ' όσον τηρουμένης της αποστάσεως των 15 m δεν είναι δυνατή η οικοδόμησις. Το μέγιστον πλάτος του κτιρίου εις την περίπτωσιν ταύτη δέον να μην υπερβαίνει τα 10 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 27-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 209/Δ/1981).

 

Δ. Ως όροι δομήσεως των γηπέδων δι' ανέγερση Βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών εντός της περιοχής Β, ορίζονται οι καθορισθέντες δια του άρθρου 4 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

Ε. Για τις εγκαταστάσεις ελικοδρομίων και αεροδρομίων ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζονται με τις παραγράφους 3 και επόμενες του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως αυτό ισχύει. Για τον Πύργο Ελέγχου και τα υπόστεγα δύναται, με την απόφαση καθορισμού του χώρου, να ορίζεται διαφορετικό ύψος από το οριζόμενο με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ε προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 13-01-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Δ/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.