Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, κωμών και οικισμών ή εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου 4.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα.

 

α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών τα οποία είχαν μέχρι την 27-04-1977, ημέραν δημοσιεύσεως του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Δ/1977), ελάχιστον εμβαδόν 2.000 m2.

 

β) Τα γήπεδα τα οποία έχουν πρόσωπον επί Διεθνών, Εθνικών, Επαρχιακών Δημοτικών και Κοινοτικών οδών ως και επί εγκαταλελειμμένων τμημάτων αυτών και επί σιδηροδρομικών γραμμών, εφόσον κέκτηνται:

 

α)α) Τα γήπεδα τα υφιστάμενα κατά την 12-11-1962 ημέραν δημοσιεύσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962):

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 750 m2.

 

β)β) Τα γήπεδα τα υφιστάμενα κατά την 12-09-1964, ημέρα δημοσιεύσεως του από 03-09-1964 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 141/Δ/1964).

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο βάθος: 35 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.200 m2.

 

γ)γ) Τα γήπεδα τα υφιστάμενα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 25 m.

Ελάχιστον βάθος: 40 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 2.000 m2.

 

Ως Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί δια την εφαρμογήν του εδαφίου β' της παρούσης παραγράφου, θεωρούνται οι οδοί οι οποίες ενώνουν οικισμούς του αυτού Δήμου ή Κοινότητος μεταξύ των ή προς οικισμούς ομόρων Δήμων ή Κοινοτήτων ή προς Διεθνείς Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν μεταξύ των προαναφερομένων οικισμών υπάρχουν περισσότερες της μιας Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί, οι οποίες συνδέουν αυτούς, οι διατάξεις του εδαφίου β' έχουν εφαρμογήν μόνον επί γηπέδων εχόντων πρόσωπον επί της κυριότερης εξ αυτών οδού η οποία καθορίζεται υπό του οικείου Νομάρχου μετά πρόταση της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως των γηπέδων ορίζεται σε 10% της επιφανείας αυτών.

 

4. Το κτίριον που θα ανεγερθεί εντός του γηπέδου δέον να είναι ενιαίο, επιτρεπομένης της διασπάσεως αυτού εις περισσότερα κτίρια μόνον μετά γνώμη της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. α) Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται:

 

Εκ του ορίου του γηπέδου 15 m τουλάχιστον.

Εκ του ορίου της ζώνης της απαλλοτριώσεως δια την σιδηροδρομική γραμμή 15 m τουλάχιστον.

Εκ της όχθης τυχόν ρεύματος 10 m τουλάχιστον και 10 m εκ του ορίου Δασικής εκτάσεως.

 

β) Προκειμένου περί ανεγέρσεως κατοικίας, επί υφισταμένου κατά την δημοσίευση του παρόντος γηπέδου ελαχίστου εμβαδού 4.000 m2, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου εκ των ορίων του γηπέδου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου ορίζονται σε 7,50 m εφόσον τηρουμένης της αποστάσεως των 15 m δεν είναι δυνατή η οικοδόμησις.

 

Το μέγιστον πλάτος του κτιρίου εις την περίπτωσιν ταύτη δέον να μην υπερβαίνει τα 10 m.

 

γ) Οι πλάγιες, και οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος ορίζονται:

 

Σε 2,50 m τουλάχιστον δια τα γήπεδα της περιπτώσεως α)α του εδαφίου β και σε 5 m τουλάχιστον δια τα γήπεδα των περιπτώσεων α, β)β και γ)γ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 27-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 209/Δ/1981).

 

6. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 και το μέγιστον ύψος αυτών, μετρούμενο εκ του πέριξ εδάφους αυτών (διαμορφωμένου ή φυσικού) σε 7,50 m.

 

Υπεράνω του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή μόνον στηθαίου ύψους 1 m το πολύ, στέγης και καπνοδόχων, απαγορευόμενων των λοιπών κατασκευών των αναφερομένων στο άρθρο 87 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης το ως άνω καθοριζόμενο μέγιστον ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 m.

 

7. Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των γηπέδων ορίζεται εις 0,2.

 

8. Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ουδέν σημείον του κτιρίου επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των 7,50 m και εις ουδεμίαν όψιν του κτιρίου επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι των δύο ορόφων εκ του φυσικού ή διαμορφουμένου εδάφους.

 

Επίσης εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του γηπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

Δια τοίχους υψηλότερους του 1,50 m απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Εφ' όσον τα γήπεδα εμπίπτουν εις την υπό του άρθρου 14 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος οριζόμενη ζώνη, δεν επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών εκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού.

 

10. α) Επιτρέπεται η περίφραξις των αρτίων γηπέδων δια μονίμου κατασκευής.

 

To ύψος του περιφράγματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m μετρούμενο εκ του εδάφους.

 

Κατ' εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος δύναται να υπερβαίνει το ως άνω καθοριζόμενο ύψος εφ' όσον λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τούτο εις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων. Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται υπό του αρμοδίου εκάστοτε φορέως, απαιτείται δε και η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β. Εφόσον εκ των κειμένων διατάξεων προβλέπεται η τήρησις προκηπίου, το ύψος του συμπαγούς περιφράγματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 1 m μετρούμενο εκ του εδάφους.

 

γ. Επιτρέπεται η περίφραξις μη αρτίων γηπέδων δια προχείρου κατασκευής (συρματοπλέγματος κ.λ.π.).

 

δ. Η περίφραξις των γηπέδων των εχόντων πρόσωπον επί της θαλάσσης, τοποθετείται επί της γραμμής παραλίας και εν πάση περιπτώσει εις απόσταση ουχί μικροτέρα των 15 m εκ της γραμμής του αιγιαλού.

 

ε. Η περίφραξις των γηπέδων των εχόντων πρόσωπον επί Διεθνών και Εθνικών οδών τοποθετείται παραλλήλως και εις απόσταση 10 m, εκ του ορίου απαλλοτριώσεως της οδού. Η περίφραξις των γηπέδων των εχόντων πρόσωπον επί Επαρχιακών Δημοτικών ή Κοινοτικών, Αγροτικών οδών και επί σιδηροδρομικών γραμμών, τοποθετείται παραλλήλως και εις απόσταση 6 m εκ των ορίων των οδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 31-07-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 412/Δ/1981).

 

11. Οι δια των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος θεσπιζόμενοι όροι και περιορισμοί δομήσεως εφαρμόζονται εφόσον δια των επομένων άρθρων δεν ορίζεται άλλως, δι' εκάστην κατηγορία κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.