Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αναλογικό μίσθωμα υπολογίζεται υπό του οικείου Νομάρχου επί τη βάσει της τιμής πωλήσεως των προϊόντων της αναγραφομένης εις τα εκδιδόμενα τιμολόγια, δια πωλήσεις εις το εσωτερικόν, είτε επί του δαπέδου του λατομείου, είτε εις περιοχήν εκτός του δαπέδου. Εις αμφοτέρας τις ως άνω περιπτώσεις εκπίπτονται τα εις την τιμήν πωλήσεως περιλαμβανόμενα τυχόν έξοδα μεταφοράς των προϊόντων από το δάπεδον του λατομείου.

 

2. Εις περίπτωσιν, καθ' ην δια τα διακινούμενα προϊόντα δεν εκδίδονται τιμολόγια δέον να συνοδεύονται ταύτα υπό δελτίου αποστολής, η δε τιμή πωλήσεως δια τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος προσδιορίζεται είτε βάσει προγενεστέρων τιμολογίων, πωλήσεως εκ του αυτού λατομείου, είτε βάσει της τιμής πωλήσεως προϊόντων της αυτής ποιότητος εξ ετέρου λατομείου. Εις περίπτωσιν ελλείψεως τοιούτων στοιχείων, δια τον προσδιορισμό της τιμής πωλήσεως θα λαμβάνονται υπ' όψιν το κόστος εξορύξεως, το επιχειρηματικό κέρδος και τα στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος αναφερόμενα στοιχεία.

 

3. Το αναλογικό μίσθωμα καταβάλλεται μόνον εφ' όσον τούτο είναι μείζον του παγίου, τυχόν δε καταβαλλόμενο τοιούτον συμψηφίζεται εις το καταβληθέν πάγιο. Ο συμψηφισμός ούτος διενεργείται εντός μηνός από της λήξεως του ημερολογιακού έτους, κατόπιν υποβολής υπό των μισθωτών των υπό των προηγουμένων παραγράφων οριζομένων στοιχείων, συνοδευόμενων υπό συγκεντρωτικής καταστάσεως.

 

4. Η βεβαίωσις, υπό του οικείου Νομάρχου, του παγίου μισθώματος, ως και του αναλογικού τοιούτου, ενεργείται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 731/1961 περί βεβαιώσεως εσόδων του Δημοσίου εκ μεταλλείων και λατομείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.