Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 669/1977 παρεχομένη υπό του Νομάρχου αρχική ή κατά παράτασιν συναίνεση, προς διενέργειαν ερευνητικών εργασιών επί εκτάσεως ανηκούσης εις το Δημόσιον, υποβάλλεται υπό του ενδιαφερομένου αίτησις, προς τον αρμόδιο Νομάρχη, συνοδευομένη υπό τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, ως εν τη περιπτώσει (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ορίζεται. Η κατά τα άνω συναίνεσις, δέον να αναφέρεται εις έκταση ενιαία και ουχί μείζονα των 100 στρεμμάτων.

 

Συναίνεσις δεν παρέχεται, εφ' όσον εντός της αιτουμένης προς έρευνα εκτάσεως έλαβε χώραν εκμετάλλευσις οιασδήποτε μορφής, ή γίνονταν ερευνητικά έργα υπό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ή προηγείται αίτησις περί μισθώσεως δι' απ' ευθείας συμβάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Επί περισσότερων αιτουμένων συναίνεση δια την διενέργειαν ερευνητικών εργασιών, εις τον αυτόν χώρο, προτιμάται ο πρώτος που υποβάλει εις την αρμόδια Νομαρχία την σχετική αίτηση.

 

2. Η παρεχομένη υπό του Νομάρχου κατά τα άνω συναίνεσις διενέργειας ερευνητικών εργασιών, κοινοποιείται εις τον οικείον Έφορο Αρχαιοτήτων, τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, εις την αρμόδια Στρατιωτική Αρχήν και εις την αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

 

3. Κατά την διάρκειαν του χρόνου ισχύος της συναινέσεως ή το αργότερο εντός τριών μηνών από της λήξεως τούτου, δικαιούται μόνον αυτός που διενέργησε την έρευνα να ζητήσει την μίσθωση της εκτάσεως, δι' απ' ευθείας συμβάσεως, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 11 και επομένως του παρόντος, αυτός που υποβάλει τα υπό των διατάξεων τούτων προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Το υπό του προηγουμένου εδαφίου παρεχόμενο δικαίωμα μισθώσεως, δι' απ' ευθείας συμβάσεως, της περιοχής που ερευνήθηκε, δύναται να χωρέσει και δια τμήμα μόνον της μείζονος εκτάσεως, εφ' ης παρεσχέθη η συναίνεσις.

 

4. Ο τυχών συναινέσεως προς διενέργειαν ερευνητικών εργασιών δύναται οποτεδήποτε προ της υποβολής αιτήσεως και δικαιολογητικών, δια την δι' απευθείας συμβάσεως μίσθωση, να υποβάλει τις, υπό των εδαφίων δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προβλεπόμενες προμελέτες και να ζητήσει την υπό του Νομάρχου έγκρισή των.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.