Προεδρικό διάταγμα 28/3/01

ΠΔ 28-03-2001: Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και κανονισμός λειτουργίας των αγορών Βατικιώτη, Βλάλη, Μπεζεστένι του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-03-2001: Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και κανονισμός λειτουργίας των αγορών Βατικιώτη, Βλάλη, Μπεζεστένι του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 273/Δ/2001), 11-04-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 1 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β. Του άρθρου 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και Οικοδομής αυτών.

 

γ. Του άρθρου 2, παράγραφος δ, περίπτωση δ)δ του προεδρικού διατάγματος 358/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (ΦΕΚ 154/Α/1986).

 

δ. Του άρθρου 6, παράγραφος 2, περίπτωση β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1987 (ΦΕΚ 51/Α/1987) Οργανισμός Υπουργείου Βορείου Ελλάδος.

 

ε. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 329/1998 (ΦΕΚ 222/Α/1998) Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης.

 

2. Τις αποφάσεις:

 

α. Υ704/1998 (ΦΕΚ 575/Β/1998) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος σε Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης.

 

β. Υπ' αριθμόν ΔΙΛΑΠ/Γ/3200/51805/1987 (ΦΕΚ 154/Β/1987) του Υπουργείου Πολιτισμού Χαρακτηρισμός ως ιστορικών τόπων των αγορών Πλατείας Άθωνος (Βατικιώτη), Βλάλη και Μπεζεστένι Θεσσαλονίκης.

 

γ. Υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/3046/51009/1994 (ΦΕΚ 833/Β/1994) του Υπουργού Πολιτισμού Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης.

 

δ. Από 31-03-1993 (ΦΕΚ 420/Δ/1993) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

 

ε. ΔΠ/ΠΜ/40255/84/1985 (ΦΕΚ 592/Δ/1985) του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Πεζοδρόμηση δρόμων του Κέντρου της πόλης Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της Κεντρικής Αγοράς.

 

στ. Κοινή υπουργική απόφαση 44242/2361/1989 (ΦΕΚ 380/Β/1989) των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σφράγιση ακινήτων σε περίπτωση μεταβολής χρήσης.

 

ζ. Υπ' αριθμόν 280/1998 (Αριθμός Συνεδρίασης 5/1998) και 1817/1999 (Αριθμόν Συνεδρίασης 26/1999) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τον καθορισμό ειδικών χρήσεων γης, ρυθμίσεων και κανονισμού λειτουργίας των Ιστορικών Αγορών του Εμπορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης Βατικιώτη - Βλάλη - Μπεζεστένι.

 

η. Υπ' αριθμόν 1558/1992 (ΦΕΚ 344/Δ/1992) του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για το χαρακτηρισμό χώρων Δημοτικών Αγορών στα οικοδομικά τετράγωνα 59 και 61 της περιοχής Αγορά Βλάλη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

3. Τα έγγραφα:

 

α. Υπ' αριθμόν 1106/1998 και 1538/1998 του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.

 

β. Τα από 20-05-1998 και 10-07-1998 της Ελληνικής Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

γ. Υπ' αριθμόν 1656/1998 της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

δ. Υπ' αριθμούς 30498/978/1998, 79288/1998, 5127/1999 και 31830/1999 του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη σχετική με το θέμα αυτό από Δεκεμβρίου 1997 Μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών και Αρχιτεκτονικών Έργων του ιδίου Δήμου.

 

ε. Την από 10-10-2000 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

 

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας, Θράκης, που διατυπώθηκε στο πρακτικό αυτού 6/19-10-2000 και

 

5. Το γεγονός ότι:

 

α) Οι ιστορικές αγορές Βλάλη, Βατικιώτη, Μπεζεστένι αποτελούν τμήμα της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης.

 

β) Και οι τρεις περιοχές ήταν παραδοσιακά εμπορικές.

 

γ) Δεν επηρεάζεται δυσμενώς ο κυκλοφοριακός φόρτος των βασικών οδικών δικτύων, που περικλείουν τις αγορές αυτές από τις συγκεκριμένες χρήσεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.

 

6. Την ανάγκη διαφύλαξης του παραδοσιακού χαρακτήρα των αγορών Βατικιώτη, Βλάλη, Μπεζεστένι του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.

 

7. Το γεγονός επίσης ότι από την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

8. Τη 4/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας, Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Καθορισμός χρήσεων

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κυρώσεις

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-03-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.