Προεδρικό διάταγμα 295/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

 

α) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την απόφαση συγκρότησης.

 

β) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Έργων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοπρατήσεως και Ελέγχου ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικιστικών και Τεχνικών Μελετών αρμόδιο κατά περίπτωση με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

δ) ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ε) ένα δικηγόρο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί τεχνικός υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο οι αρμόδιοι για κάθε θέμα τεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού οι οποίοι συμμετέχουν σ' αυτό χωρίς ψήφο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τα θέματα αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεων παρεκκλίσεων και διεθνών διαγωνισμών για τα οποία αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας.

 

7. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν κρίνεται αναγκαίο σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.