Προεδρικό διάταγμα 295/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Εργατικής Εστίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

 

α) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την απόφαση συγκρότησης.

 

β) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με αναπληρωτή του τεχνικό υπάλληλο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

γ) ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ε) ένα δικηγόρο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο τεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που συμμετέχουν σ' αυτό χωρίς ψήφο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που αρχίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τα θέματα αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεων παρεκκλίσεων και διεθνών διαγωνισμών, για τα οποία αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας.

 

7. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδριάζει, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.