Προεδρικό διάταγμα 295/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

 

α) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την απόφαση συγκρότησης.

 

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ) ένα τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α ή Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ) ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ε) το Νομικό Συμβούλιο ή ένα δικηγόρο του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.

 

3. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο οι αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού οι οποίοι συμμετέχουν σ' αυτό χωρίς ψήφο.

 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

5. Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός από τα θέματα αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεων διεθνών διαγωνισμών και των παρεκκλίσεων της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του διατάγματος αυτού για τα οποία αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας.

 

7. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδριάζει, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.