Προεδρικό διάταγμα 29/3/13c

ΠΔ 29-03-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού Αιγείρας περιοχή Χαλιάς ή Χαλιάδες της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας (νομού Αχαΐας) με τον καθορισμό χώρου και όρων περιορισμών δόμησης αυτού για την ανέγερση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-03-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού Αιγείρας περιοχή Χαλιάς ή Χαλιάδες της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας (νομού Αχαΐας) με τον καθορισμό χώρου και όρων περιορισμών δόμησης αυτού για την ανέγερση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 131/ΑΑΠ/2013), 17-04-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154 και 160 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 17 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 77/2009, 50/2010 και 87/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγείρας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 2066/207/22-02-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Αιγίου της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.

 

9. Το υπ' αριθμόν Φ 888/ΙΔ/11840/23-12-2009 έγγραφο της ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-ε/9152/03-12-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 5806/18-12-2009 έγγραφο της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 9010/125142/23-11-2010 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕΣ-6Υ).

 

13. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 5692/31-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και αντίστοιχη Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή Νέου Γυμνασίου - Λυκείου Αιγείρας στην Δημοτική Ενότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 51/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 29/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-03-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.