Προεδρικό διάταγμα 29/4/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επικάλυψη κτιρίων: Σε οικοδομές των τομέων Α, Β, Γ και Δ μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να επιβληθεί η επικάλυψη του συνόλου ή τμήματος της οικοδομής με στέγη. Στους παραπάνω τομείς, στην περίπτωση κατασκευής νέας οικοδομής σε αντικατάσταση άλλης, που καλύπτονταν με στέγη, επιβάλλεται η κάλυψη και της νέας οικοδομής με στέγη. Η αποπεράτωση της κατασκευής της επικεράμωσης της στέγης γίνεται μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και πριν την κατασκευή των τοίχων πλήρωσης του κτιρίου. Η κατασκευή της στέγης στην παραπάνω περίπτωση, είναι υποχρεωτική έστω και αν από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής επιτρέπεται η προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου.

 

2. α) Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η φυσική μορφή του εδάφους και να εξασφαλίζεται η επικοινωνία του με τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Η φύτευση και η διατήρησή του σε καλή κατάσταση είναι υποχρεωτική.

 

β) Στην περίπτωση εδάφους με κλίση επιτρέπεται η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή με μέγιστο ύψος 1 m.

 

γ) Επιτρέπεται η κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος στην πρόσοψη του οικοπέδου, με μέγιστο ύψος 2,50 m ή περιφράγματος διαμορφούμενου με συμπαγή βάση και κιγκλίδωμα και με αναλογίες που καθορίζονται κατά περίπτωση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Επιβάλλεται η περίφραξη όλων των οικοπέδων της Πλάκας σε προθεσμία 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος. Αν οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των οικοπέδων παραλείψουν αυτή την υποχρέωσή τους, μπορεί τότε να επέμβει το δημόσιο ή ο δήμος, να εκτελέσει τις εργασίες περίφραξης και να καταλογίσει τη δαπάνη σε βάρος τους.

 

ε) Στους τομείς Α, Β και Γ ποσοστό ίσο με 20% του ακάλυπτου χώρου διατίθεται υποχρεωτικά για φύτευση.

 

3. Ι. Επιτρέπεται, εφόσον είναι αναγκαίο, για τη λειτουργία καταστημάτων και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου:

 

α. Η επισκευή, αποκατάσταση και επανατοποθέτηση των αυθεντικών προστεγασμάτων, που υπάρχουν, με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

β. Η κατασκευή νέων προστεγασμάτων από σίδερο με μορφή προσαρμοσμένη στα παραδοσιακά πρότυπα και

 

γ. Η τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων (τεντών), επί προσόψεων κτιρίων χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα και επί πλατειών, με κατακόρυφα στηρίγματα εφόσον το σχήμα και το χρώμα τους δεν βλάπτει το χαρακτήρα της περιοχής.

 

ΙΙ. α) Το πλάτος νέου προστεγάσματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 m και να επιβάλλεται να είναι 0,10 m πιο μέσα από το κράσπεδο του πεζοδρομίου, που καλύπτει.

 

β) Στους διαμορφωμένους πεζόδρομους, ή σε δρόμους που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια επιτρέπεται η εγκατάσταση προστεγασμάτων πλάτους 1,20 m μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ) Τα προστεγάσματα (συμπεριλαμβανομένων και των οριζοντίων σιδηρών στηριγμάτων) τοποθετούνται τουλάχιστον 2,50 m ψηλότερα του πεζοδρομίου. Αν το προστέγασμα είναι κινητό επιτρέπεται το ύφασμα και μόνο αυτό να κρέμεται μέχρι τα 2,20 m.

 

ΙΙΙ. Είναι δυνατόν να επιβληθεί, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ενιαίος τύπος προστεγάσματος καθώς και η κατασκευή ενός ή περισσοτέρων προστεγασμάτων ανά κτίριο για την εξασφάλιση καλύτερης αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

 

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας ή πέργκολας στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή και στους υπαίθριους χώρους του κτιρίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και όχι πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου.

 

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση προθηκών ή η ανάρτηση ενδυμάτων ή άλλων εμπορευμάτων στις προσόψεις των κτιρίων στους τοίχους ή στα κουφώματα. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία θέτει προθεσμία για τη συμμόρφωση των υπόχρεων. Μετά την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας η αρμόδια Πολεοδομική Αρχή επιβάλλει αμέσως με απόφασή της το κλείσιμο του καταστήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.