Προεδρικό διάταγμα 2/12/97

ΠΔ 02-12-1997: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας της οικιστικής ομάδας καθηγητών και υπαλλήλων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη θέση Λανάρι της κοινότητας Βασιλικών (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-12-1997: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας της οικιστικής ομάδας καθηγητών και υπαλλήλων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη θέση Λανάρι της κοινότητας Βασιλικών (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 1161/Δ/1997), 31-12-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης (ΦΕΚ 158/Α/1979).

 

6. Την 60801/2707/1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης ιδιοκτησίας της οικιστικής ομάδας των Καθηγητών και Υπαλλήλων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη θέση Λανάρι της κοινότητας Βασιλικών (νομού Θεσσαλονίκης).

 

7. Την 90712/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση ιδιωτικού οικισμού με την επωνυμία Λανάρι στη θέση Λανάρι της κοινότητας Βασιλικών νομού Θεσσαλονίκης, σε γήπεδα εμβαδού 306,5 στρέμματα ιδιοκτησίας Καθηγητών και Υπαλλήλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

8. Το 07/11191/1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

9. Την 105/1995 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Βασιλικών.

 

10. Την 5/1996 (συνεδρία 8) γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 500/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-12-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.