Προεδρικό διάταγμα 2/5/96

ΠΔ 02-05-1996: Τροποποίηση του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονουφρίου του Νόμου Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 63/Δ/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-05-1996: Τροποποίηση του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονουφρίου του Νόμου Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 63/Δ/1986), (ΦΕΚ 475/Δ/1996), 14-05-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το 5946/15-04-1994 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

 

4. Τα 7051/17-05-1991 και 11417/17-08-1994 έγγραφα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

 

5. Το 8392/14-12-1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

6. Το ΔΓ-5714/06-06-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Μαγνησίας με το συνημμένο πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας.

 

7. Τα 1000/27-05-1994 και 717/05-05-1995 έγγραφα της ΙΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Το 759/16-05-1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Μαγνησίας.

 

9. Το 1870/19-04-1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το ΑΠ-94/25-02-1994 έγγραφο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εφέδρων Αξιωματικών νομού Μαγνησίας.

 

11. Το ΕΠΑ-99/25-05-1995 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Μαγνησίας προς τους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας.

 

12. Τις 108/1990, 220/1991, 44/1993, 196/1993 και 122/1995 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας.

 

13. Τις 228/1991 και 64/1993 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

14. Τις 114/1992 και 53/1994 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Διμηνιού.

 

15. Τις 3/19-02-1991, 14/16-07-1991, 14/06-07-1993 και 6/04-04-1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Μαγνησίας.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Την 20/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-05-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.