Προεδρικό διάταγμα 31/09 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις αποτέφρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρού μετά την πάροδο 60 ωρών από τον θάνατο.

 

2. Η άδεια αποτέφρωσης εκδίδεται από τον Δήμαρχο του δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών ή από τον Δήμαρχο του δήμου, που διαχειρίζεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών, στην περίπτωση που αυτό ευρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήμου, ή από τον πρόεδρο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διαχειρίζεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

3. Για την έκδοση της άδειας αποτέφρωσης απαιτούνται τα ακόλουθα:

 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 

β) Έγγραφη βεβαίωση ιατροδικαστή, υπηρετούντος στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερεύνησης και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη, όπως καθορίζονται στην εκδιδόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 κοινή υπουργική απόφαση.

 

γ) Ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του και υπό την προϋπόθεση ότι είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αν τέτοια δήλωση δεν υπάρχει, αρκεί δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, του / της συζύγου ή των συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως, ότι ο νεκρός επιθυμούσε να αποτεφρωθεί. Οι σύζυγοι προηγούνται των ανωτέρω συγγενών.

 

Σε κάθε περίπτωση, τα προαναφερθέντα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ συγγενών που βρίσκονται στην ίδια τάξη, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Εισαγγελέα στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται ο νεκρός. Ο Εισαγγελέας αποφαίνεται με βάση την εικαζόμενη βούληση του θανόντος. Επίσης, ο Εισαγγελέας μπορεί να επιληφθεί στην περίπτωση κατά την οποία τρίτα πρόσωπα προσκομίσουν αποδείξεις ικανές να ανατρέψουν τις δηλώσεις των συγγενών του θανόντος για την εικαζόμενη βούληση του. Αν ο νεκρός είναι ανήλικος, τότε απαιτείται δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, και των δύο γονέων του ή αντίστοιχη δήλωση από εκείνον που ασκούσε τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων αποφαίνεται ο οικείος Εισαγγελέας.

 

4. Με εντολή Εισαγγελέα η αποτέφρωση αναστέλλεται, οποτεδήποτε, για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας. Η αναστολή μπορεί να αφορά τόσο τη λειτουργία Κέντρων όσο και την αποτέφρωση συγκεκριμένου νεκρού, ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνων από επιδημίες ή υπόνοιας εγκληματικής ενέργειας, αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.