Προεδρικό διάταγμα 327/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θητεία των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, των ανωτέρω Συμβουλίων είναι διετής και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από εκείνο που ορίσθηκαν. Αν κάποιο μέλος παραιτηθεί, εκπέσει, ελλείπει λόγω θανάτου, αντικατασταθεί ή αποχωρήσει, διορίζεται νέο μέλος με τον τρόπο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.

 

2. Ο Υπουργός Αιγαίου ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις πριν από τη διάσκεψη των μελών των Συμβουλίων προς λήψη απόφασης.

 

3. Τα μέλη που είναι απόντα ή κωλύονται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη τους.

 

4. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό απόντων.

 

5. Το Συμβούλιο συνέρχεται με κλήτευση του προέδρου ή του γραμματέα του, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτούς. Μπορεί να οριστεί και τακτή ημέρα συνεδριάσεως, οπότε δεν απαιτείται, ιδιαίτερη κλήτευση. Η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα. Στις περιπτώσεις δε αυτές αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και το ονοματεπώνυμο του προσώπου που έκανε την κλήτευση.

 

Η κλήτευση αναφέρει και όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία σύγκλισης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

 

Για κατεπείγουσες περιπτώσεις σύγκλησης η κλήτευση μπορεί να επιδοθεί την προηγούμενη της ημέρας της σύγκλισης για έκτακτη συνεδρίαση με κατεπείγοντα και όχι όλα τα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης, εκτός αν αποφασισθεί αλλιώς με ομοφωνία των παρόντων.

 

6. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνωμών σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα.

 

7. Εισηγητές των θεμάτων στις συνεδριάσεις είναι οι καθ' ύλην αρμόδιοι για το θέμα Προϊστάμενοι του Υπουργείου Αιγαίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει και μέλος του Συμβουλίου για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του προς συζήτηση θέματος.

 

8. Οι γνωμοδοτήσεις που πρέπει να είναι με επάρκεια δικαιολογημένες λαμβάνονται με ψηφοφορία φανερή και με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη με την οποία συντάχθηκε ο Πρόεδρος. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο απόψεις, εκείνοι που ακολουθούν την άποψη με τις λιγότερες ψήφους είναι υποχρεωμένοι να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.

 

Επίσης, δεν επιτρέπεται στα μέλη που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις να κοινοποιούν σε κανέναν τον τρόπο που ψήφισαν τα υπόλοιπα μέλη.

 

9. Οι γνωμοδοτήσεις διατυπώνονται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται επίσης τα ονόματα των παρόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

 

Το έργο της αλληλογραφίας για λογαριασμό του Συμβουλίου είναι καθήκον του Προέδρου. Δημόσια αρχή ή Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες.

 

10. Τα αναγκαία βιβλία που τηρούνται με μέριμνα του Γραμματέα του Συμβουλίου, είναι τα παρακάτω:

 

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

β) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

 

γ) Βιβλίο διεκπεραίωσης των επί αποδείξει παραδιδόμενων εγγράφων.

 

δ) Βιβλίο τηλεφωνικών τηλεγραφικών κλητεύσεων. Τα τηρούμενα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται ανά φύλλο από το Γραμματέα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο στο τέλος.

 

Το Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.