Προεδρικό διάταγμα 327/98

ΠΔ 327/1998: Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συμβουλίου Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 327/1998: Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συμβουλίου Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου, (ΦΕΚ 221/Α/1998), 29-09-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 8 παραγράφου 3 του νόμου 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43/A/1992).

 

β) Του άρθρου 24 παράγραφος 4 εδάφιο β' του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/A/1985).

 

γ) Του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/A/1992) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφο 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/A/1997).

 

δ) Των άρθρων 19 (παράγραφος 5) και 25 (παράγραφος 9 εδάφιο β') του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας. (ΦΕΚ 124/A/1997).

 

ε) Του άρθρου 19 του νόμου 1599/1986 Σχέσεις Κράτους - Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75/A/1986).

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1/A/1986).

 

ζ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 359/1986 Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 158/A/1986).

 

2. Την αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΚ/Φ.1/20/20199/1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β/1997), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/1997 όμοια της (ΦΕΚ 924/Β/1997).

 

3. Την αριθμό 188/1997 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την Υπουργό Αιγαίου.

 

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 366/1998, μετά από πρόταση της Υπουργού Αιγαίου και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συμβουλίου Μελετών

Άρθρο 2: Λειτουργία

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-09-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.