Προεδρικό διάταγμα 327/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συμβουλίου Μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 1/1986 (ΦΕΚ 1/A/1986), οι οποίες μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Αιγαίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και των άρθρων 19 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 9 περίπτωση β' του νόμου 2508/1997, συνιστάται στο Υπουργείο Αιγαίου πενταμελές Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, συγκρατούμενο ως ακολούθως:

 

α. 4 μονίμους υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, εκ των οποίων οι δύο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό A', που υπηρετούν στο Υπουργείο Αιγαίου ή σε Δημόσιες Υπηρεσίες, του χώρου ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου, με αναπληρωτές τους.

 

β. 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αιγαίου με βαθμό A' ή Β'.

 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη, ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου.

 

Ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προτείνεται από τον οικείο φορέα.

 

2. Συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου συγκροτούμενο, ως ακολούθως:

 

α. 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου ή Δημοσίων Υπηρεσιών του χώρου ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ανεξαρτήτως Κλάδου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές, από τον Υπουργό Αιγαίου, ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης.

 

β. Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά, που είναι και ο εισηγητής του θέματος, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ. 1 υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό A', ανεξαρτήτως Κλάδου, ως εκπρόσωπο του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό.

 

δ. 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή αντίστοιχου Επιμελητηριακού Φορέα, ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Πρόεδρο.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αιγαίου με βαθμό A' ή Β' ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.