Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία ανώτερης Σχολής Χορού υποβάλλονται, με την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά σπουδών.

 

β) Πιστοποιητικά γέννησης, στο οποίο να φαίνεται και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

 

γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.

 

δ) Αντίγραφο φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, προκειμένου για άρρενες.

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για δημοσίους υπαλλήλους.

 

στ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.

 

ζ) Κάτοψη του κτιρίου της Σχολής (αιθουσών) και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών για την αντοχή του και τη στατική του επάρκεια. Επιτρεπτό βάρος 350 kg/m2 τουλάχιστον.

 

η) Αντίγραφο της άδειας του κτίσματος και σε περίπτωση νομιμοποιούμενου αυθαίρετου οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του νόμου 720/1977, όπως έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί μεταγενέστερα, η απόφαση νομιμοποίησης του αναγκαστικού νόμου 410/1968.

 

θ) Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Σχολής, ο οποίος εγκρίνεται ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής. Ο κανονισμός τοιχοκολλείται, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίζουν κάθε στιγμή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 347 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρεία υποβάλλεται το καταστατικό του Νομικού Προσώπου και τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου για τον οριζόμενο από αυτό εκπρόσωπο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.