Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εξετάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εισαγωγικές εξετάσεις:

 

α) Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι της 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεως των υποψηφίων. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών καθορίζει, κάθε έτος το πρόγραμμα των εξετάσεων με προκήρυξη, η οποία ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων και τοιχοκολλείται στην είσοδο των κτιρίων των εξεταστικών κέντρων και των Ανώτερων Σχολών Χορού.

 

β) Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ημέρες, το εξεταστικό κέντρο, οι ώρες ενάρξεως των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων και η διάρκεια εξετάσεως κάθε μαθήματος, της οποίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση. Ο χρόνος εξετάσεως μετριέται από το πέρας εκφωνήσεως του θέματος στους εξεταζόμενους. Με την προκήρυξη καθορίζεται και ο χρόνος της υγειονομικής εξετάσεως των υποψηφίων.

 

Η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων συνίσταται στην εκτέλεση: ασκήσεων δυνάμεως, ευκαμψίας ευρυθμίας και δεξιότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων για κάθε τμήμα (Καθηγητών Χορού η Χορευτών), όπως και άλλων ασκήσεων που ορίζει η εξεταστική επιτροπή, κατά την κρίση της, συναφείς με τις οριζόμενες στο παράρτημα 1 του Διατάγματος αυτού.

 

Κατά την εισιτήρια δοκιμασία εξετάζεται και η έκθεση ιδεών, μόνο για το Τμήμα Καθηγητών.

 

γ) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να κριθούν ικανοί για εισαγωγή, δηλαδή υγεία, αρτιμέλεια, καθώς και κατάλληλη σωματική διάπλαση.

 

Για την υγειονομική εξέταση απαιτείται ακτινογραφία θώρακος ως και γνωμάτευση ορθοπεδικής και καρδιολογικής εξετάσεως από κρατικό νοσοκομείο.

 

Ο εξεταζόμενος δεν κρίνεται ικανός, εφόσον παρουσιάζει σοβαρό σωματικό ελάττωμα η νόσημα που εμποδίζει την άσκηση του έργου του Καθηγητή Χορού ή Χορευτή.

 

Η Επιτροπή εισαγωγικών εξετάσεων αποφασίζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Για τη βαθμολογία της επίδοσης των σπουδαστών κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του Διατάγματος αυτού.

 

δ) Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο σπουδαστής που έλαβε τουλάχιστον τη βάση πέντε (5) στα μαθήματα του μπαλέτου και σύγχρονου χορού και γενική βαθμολογία είκοσι (20), σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το τμήμα Καθηγητών Χορού και δεκαπέντε (15) για το τμήμα Χορευτών.

 

ε) Αν υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, η κατά την αποχώρηση του δεν παραδώσει το γραπτό του, λαμβάνει μονάδα.

 

στ) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων σε κάθε Τμήμα, που θα καταρτίσει η εξεταστική επιτροπή. Οι πίνακες δημοσιεύονται και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και στις Ανώτερες Σχολές Χορού.

 

ζ) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και με την αυτή διαδικασία διεξάγονται από την ίδια Επιτροπή και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για το Τμήμα Χορευτών, που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου, του άρθρου 12 του νόμου 1158/1981, καθώς και των αλλοδαπών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα.

 

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών χορηγεί βεβαίωση εγγραφής των σπουδαστών που πέτυχαν σε οποιαδήποτε Σχολή επιθυμούν να φοιτήσουν.

 

η) Οι υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλει στη Σχολή που επιλέγει να φοιτήσει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

 

Οι υποψήφιοι της παραγράφου ζ υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι 20 Αυγούστου. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής υποψηφίων από άλλο πρόσωπο, επιτρέπεται, μόνο εφόσον το πρόσωπο αυτό, φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη, από την οικεία αστυνομική αρχή.

 

θ) Για την έγκαιρη έκδοση της προκήρυξης και την οργάνωση των εξετάσεων οι Σχολές υποβάλλουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι τις 20 Αυγούστου.

 

2. Κατατακτήριες εξετάσεις:

 

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 20 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανώτατων ή Ανώτερων Σχολών, ισότιμων ή συναφών, της αλλοδαπής.

 

β) Οι αιτήσεις αυτών που επιθυμούν κατάταξη υποβάλλονται στη Σχολή που επιλέγουν να φοιτήσουν από 1 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά πιστοποιητικά.

 

Η ενδιαφερόμενη Σχολής, υποβάλλει τα δικαιολογητικά αυτά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.

 

γ) Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του νόμου 1158/1981, στο Β' η Γ' έτος σπουδών, μετά πρακτική δοκιμασία, η οποία αναφέρεται στην εξέταση των μαθημάτων που διδάσκονται στα έτη αυτά.

 

3. Προαγωγικές εξετάσεις:

 

α) Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της β' διδακτικής περιόδου, τον Ιούνιο μήνα, κάθε έτους.

 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, με τη συνεργασία των Καθηγητών.

 

β) Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις εξετάσεις των κύριων και δευτερευόντων μαθημάτων.

 

γ) Κατά τις προαγωγικές εξετάσεις οι σπουδαστές εξετάζονται στην ύλη, της οποίας η διδασκαλία είναι υποχρεωτική για το έτος σπουδών τους, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

Τα θέματα εξετάσεων πρέπει να είναι αρκετά, ώστε να ελέγχεται η πληρότητα και η αρτιότητα κατάρτισης, η κριτική ικανότητα του εξεταζομένου και η δύναμη σκέψης και εκτέλεσης ασκήσεων.

 

δ) Η συμμετοχή των σπουδαστών στις προαγωγικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική, εκτός εκείνων οι οποίοι αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.

 

Σπουδαστής που απουσιάζει αδικαιολόγητα λαμβάνει μονάδα. Οι σπουδαστές που απουσίασαν δικαιολογημένα, βάσει επίσημων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία κρίνονται από το Σύλλογο των Καθηγητών, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

 

ε) Η Σχολή καταρτίζει πίνακες των σπουδαστών που δικαιούνται συμμετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις και αυτών που αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης. Οι πίνακες επικυρώνονται από το Διευθυντή της Σχολής και τοιχοκολλούνται στο χώρο ανακοινώσεων της Σχολής.

 

στ) Σπουδαστής προάγεται στο επόμενο έτος αν λάβει σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον καλώς πέντε (5), παραπέμπεται δε σε επαναληπτική προαγωγική εξέταση στα μαθήματα που έλαβε βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5).

 

ζ) Για την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών διεξάγονται από κάθε Καθηγητή της Σχολής, μετά τη λήξη των μαθημάτων της α' διδακτικής περιόδου (χειμερινό εξάμηνο) εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος που δίδαξε.

 

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι μέχρι τρεις (3) εβδομάδες. Ο βαθμός της προόδου κάθε μαθήματος με συντελεστή 1 προστίθεται στο μέσο όρο των βαθμών της προαγωγικής εξέτασης με συντελεστή 2. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρείται με το 3 και εξάγεται ο προαγωγικός βαθμός του μαθήματος.

 

Στο βαθμό της προόδου συνεκτιμάται και η επίδοση των σπουδαστών, κατά τη διάρκεια της α' διδακτικής περιόδου.

 

4. Διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις:

 

α) Οι διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13 του νόμου 1158/1981, διενεργούνται κατ' αρχήν από την οικεία Σχολή στα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα, μετά τη λήξη των μαθημάτων της β' διδακτικής περιόδου.

 

Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα, παραπέμπονται για εξέταση στα κύρια μαθήματα, από Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 1158/1981. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο μήνα.

 

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές που φοίτησαν και δεν αποκλείονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.

 

γ) Ο Σύλλογος των Καθηγητών της Σχολής διενεργεί τις διπλωματικές από πτυχιακές εξετάσεις όλων των μαθημάτων. Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5) Καλώς.

 

Ο τρόπος εξαγωγής του προαγωγικού βαθμού κάθε μαθήματος, ισχύει και για την εξαγωγή του βαθμού της επίδοσης των σπουδαστών στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις, που διενεργεί ο σύλλογος των καθηγητών της σχολής.

 

δ) Για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις των κύριων μαθημάτων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο κατάλογο των σπουδαστών, που δικαιούνται συμμετοχής, με αναλυτικούς πίνακες της επίδοσης τους σε όλα τα μαθήματα.

 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε κύριου μαθήματος από τα μέλη της Επιτροπής αποτελεί το βαθμό της επίδοσης του σπουδαστή.

 

Επιτυχών θεωρείται ο σπουδαστής, ο οποίος έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον πέντε (5).

 

ε) Σπουδαστής που δεν έλαβε το βαθμό πέντε (5) σε οποιοδήποτε μάθημα κατά τις εξετάσεις που διενεργεί ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής ή η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, παραπέμπεται στις επαναληπτικές διπλωματικές ή πτυχιακές εξετάσεις.

 

στ) Ο μέσος όρος των βαθμών της Επιτροπής του Υπουργείου στα κύρια μαθήματα και ο μέρος όρος των βαθμών του Συλλόγου των Καθηγητών της Σχολής στα δευτερεύοντα, αποτελούν ξεχωριστούς παράγοντες που αποδίδουν την επίδοση των σπουδαστών, η οποία αναγράφεται στα διπλώματα η πτυχία τους.

 

ζ) Επιτρέπεται η προσέλευση απόφοιτων σπουδαστών κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους για βελτίωση βαθμολογίας.

 

η) Για απόκτηση σκηνικής πείρας υποχρεώνεται κάθε Σχολή να διοργανώνει η ίδια ή σε συνεργασία με άλλες σχολές, στο τέλος κάθε χρόνου, παράσταση στην οποία θα συμμετέχουν οι τριετείς σπουδαστές της.

 

5. Επαναληπτικές εξετάσεις:

 

α) Οι επαναληπτικές εξετάσεις διακρίνονται:

 

(1) Σε επαναληπτικές προαγωγικές που διεξάγονται από 15 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και

 

(2) Σε επαναληπτικές διπλωματικές ή πτυχιακές που διεξάγονται και το ίδιο χρονικό διάστημα και το μήνα Φεβρουαρίου.

 

β) Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές, οι οποίοι παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης η απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου (παράγραφος 3 εδάφιο του παρόντος) ή έλαβαν βαθμολογία κατώτερη τον πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.

 

γ) Όσοι δεν προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο, λαμβάνουν μονάδα.

 

δ) Ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολόγησης των σπουδαστών κατά τις προαγωγικές και διπλωματικές - πτυχιακές εξετάσεις ισχύει και για τις επαναληπτικές εξετάσεις τους.

 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 25 του νόμου 1158/1981 περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π. δύναται για λόγους έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών να τροποποιούνται οι καθοριζόμενες με το Διάταγμα αυτό ημερομηνίες διεξαγωγής των πάσης φύσεως εξετάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.