Προεδρικό διάταγμα 391/96 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για τα οριζόμενα από τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 και των διαταγμάτων, που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, θέματα εκτέλεσης έργων του Υπουργείου Οικονομικών στο Νομό Αττικής και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ' αυτό από το αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, κατά περίπτωση, όργανο του άρθρου 1.

 

2. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από:

 

α) Ένα Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

β) Δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και βαθμού Α' και Β', του κάδου μηχανικών.

 

γ) Έναν τεχνικό υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και βαθμού Α' ή Β' που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βαθμού Α' ή Β', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την υπουργική απόφαση ορισμού των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

4. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο προϊστάμενος της Προϊσταμένης Αρχής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, που συμμετέχει σ' αυτό χωρίς ψήφο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη, κρίνει απαραίτητο για την παροχή πληροφορίας ή γνώμης, σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σ' αυτό.

 

8. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

 

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.